Detail předmětu

Informatika

FP-infPAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti výpočetní techniky : znalost operačního systému Windows na uživatelské úrovni, aplikační programové vybavení počítačů řady PC (v prostředí Windows, práce s textovým editorem MS Word, tabulkovým procesorem MS Excel, základy databází MS Access).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát současný trend ve vývoji informačních technologií v oblasti architektury PC. Osvojí si základní nezbytné dovednosti při používání operačního systému MS Windows a aplikačního nástroje MS Office. Tyto dovednosti a zkušenosti mohou využívat jako nástroj ke zpracovávaní projektů a úloh v ostatních předmětech.

Prerekvizity

1. základy používání PC (teoretické i praktické)
2. základy ovládání operačního systému MS Windows

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové cvičení. Přednáška kombinující teorii a ilustrativní řešené příklady. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění obou následujících podmínek :
1. Odevzdání semestrálního projektu s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).
2. Absolvování kontrolního testu v průběhu semestru s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).

Forma zkoušky je kombinovaná a skládá se ze 2 částí:
1. Písemná část - případová studie z oblasti základů databází
2. Praktická část - vyřešení úlohy z praktických znalostí probrané látky na PC

Hodnocení zkoušky je stanoveno průměrem známek z těchto dvou dílčích částí. Pokud je alespoň jedna z částí zkoušky hodnocena "F" je celá zkouška hodnocena "F".

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti aplikačního software na PC v prostředí Windows. Jedná se o práci s textovým editorem MS Word, tabulkovým procesorem MS Excel na pokročilé úrovni. Předmět dále poskytuje úvod do problematiky datového modelování.
1. Úvod do informatiky, jednotky v informatice, převody, ASCII a UNICODE.
2. Číselné soustavy, převody.
3. MS Outlook - ukázka práce s elektronickou poštou.
4. MS Powerpoint - základní pojmy, tvorba prezentací, ukázka možností animací a přechodu.
5. MS Word - základní pojmy, formátování textu s využitím stylů, práce s obsahem.
6. MS Word - obrázky, tabulky, práce s oddíly, odkazy.
7. MS Word - hromadná korespondence.
8. MS Excel - základní pojmy, formátování, třídění dat.
9. MS Excel - filtrování, funkce a vzorce.
10. MS Excel - příprava dat pro graf, tvorba grafů, grafické řešení úloh.
11. MS Excel - kontingenční tabulka a graf.
12. Základy datového modelování - úvod do problematiky.
13. Základy datového modelování - relační datový model.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili jak teoretické, tak i praktické základy a postupy potřebné pro řešení úloh z oblasti výpočetní techniky na úrovni software : operační systémy (MS Windows), aplikační software (MS Office). Předmět je dále zaměřen na úvod do problematiky datového modelování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě neúčasti na cvičení může vyučující stanovit náhradní úkol k vypracování

Základní literatura

KLATOVSKÝ, Karel. Excel 2021 / 365: nejen pro školy. Prostějov: Computer Media, 2023. 1. vyd. 128 s. ISBN 978-80-7402-451-1. (CS)
KLATOVSKÝ, Karel. Word 2021 / 365: nejen pro školy. Prostějov: Computer Media, 2023. 1. vyd. 120 s. ISBN 978-80-7402-450-4. (CS)

Doporučená literatura

Pecinovský Josef a Rudolf Pecinovský. Office 2016 Průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. 1. vyd. 256 s. ISBN 978-80-247-5691-2. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň cvičení je následující :
- Úvod do informatiky
- Aplikační software (MS Excel, MS Word, MS Powerpoint)
- Datové modelování (Relační datový model)

eLearning