Detail předmětu

Účetnictví

FP-ucePAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou rozumět základním principům účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-913-0 (CS)
ÚZ č. 1412 Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021.Vyd. Sagit, 2021. ISBN: 978-80-7488-448-1 (CS)
SKÁLOVÁ, J. a a kol. Podvojné účetnictví 2021. 1. vyd. Praha: Grada, 2020, ISBN 978-80-271-3107-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí problematiky prezentované na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Zápočtová písemná práce (na konci semestru). Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V předmětu se studenti seznamují s obecnou charakteristikou účetnictví, jeho metodickými nástroji a právní úpravou. Hlavní pozornost je věnována obsahu účetní závěrky, vazbám mezi jednotlivými výkazy a využití zveřejněných účetních informací ve finančním řízení podniku.
A. Podstata a význam účetnictví a vykazování, základní principy a metodické nástroje. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
B.  Základní postupy účtování oběžných aktiv, zúčtovacích vztahů,  účtování o dlouhodobém majetku, vlastním kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojích.
C. Uzávěrkové práce a sestavení účetní závěrky, její zveřejnění a audit.
D. Historie účetnictví, informační technologie ve vedení účetnictví.
Regulace a harmonizace účetních systémů.

Cíl

Cílem předmětu je vysvětlit studentům základní principy účetnictví a primární návaznosti v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BAK-MIn-D bakalářský

  obor BAK-MIn , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning