Detail předmětu

International Finance

FP-ifPAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na následující oblasti: vymezení předmětu mezinárodních financí, rizika v mezinárodním obchodě, volba platební podmínky v mezinárodním obchodě, platební a platebně zajišťovací nástroje v mezinárodním obchodě, financování v mezinárodním obchodě, finanční nástroje podpory exportu, přímé zahraniční investice, projektové finance, mezinárodní měnový systém, mezinárodní finanční instituce, Evropská měnová unie.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu porozumí rámcovým podmínkám pro řízení podnikových financí v mezinárodním prostředí, principům řízení rizik exportních zakázek, aplikaci možných forem krátkodobého, stejně jako středně- a dlouhodobého financování aktivit podniku na mezinárodních trzích a využívání zajišťovacích a platebně-zajišťovacích nástrojů při řízení rizik.

Prerekvizity

Znalost financí podniku (finančního managementu), finančního účetnictví, finanční matematiky a základů mezinárodního obchodu.

Doporučená nebo povinná literatura

BALDWIN, R. – WYPLOSZ, CH. The economics of European integration. 4th ed. McGraw-Hill Education - Europe, 2012. ISBN 978-0077131722. (EN)
SHAPIRO, A. Multinational financial management. Hoboken: Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-45035-2. (EN)
BUTLER, Kirt C. Multinational finance. 4th ed. Chichester, West Sussex; Hoboken, NJ: J. Wiley. ISBN 978-1-405-18118-1. (EN)
KRUGMAN, P. R. – OBSTFELD, M. – MELITZ, M. J. International economics: theory & policy. Boston, M: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-75409-1. (EN)
MOFFETT, M. H. – STONEHILL, A. I. – EITEMAN, D. K. Fundamentals of multinational finance. Boston, Mass.: Pearson/Addison-Wesley, 2006. ISBN 0-321-28031-8. (EN)
MORRISON, J. The international business environment: global and local marketplaces in a changing world. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2006. ISBN 978-1-4039-3691-2. (EN)
MADURA, J. International financial management. 12th ed. Stamford, CT: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-133-94783-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- účast na výuce, povolená je jedna neúčast.
- připravenost na cvičení, zapojování se do diskuse,
- vypracování a prezentace seminární práce v předem stanoveném termínu
Hodnocení seminární práce vstupuje do celkového hodnocení vahou 30 %.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace. Forma zkoušky kombinovaná – písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení. Informace ke zkoušce budou zveřejněny v aktualitách předmětu s adekvátním předstihem.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu: zápočet - zpracování a prezentace seminární práce; zkouška - písemný test

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem: zápočet - zpracování seminární práce; zkouška - písemný test v individuálním termínu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací): zápočet - zpracování seminární práce; zkouška - online zkouška (ústní nebo písemná)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

• Vymezení předmětu mezinárodních financí
• Platební bilance
• Vývoj mezinárodního měnového systému
• Systémy devizových kurzů
• Evropská měnová unie
• Mezinárodní finanční instituce
• Vymezení managementu multinacionálních korporací
• Financování multinacionálních korporací
• Zahraniční investice a strategie investování multinacionálních korporací
• Kapitálová struktura a kapitálové plánování v multinacionálních korporacích
• Daně a strategie v oblasti daní multinacionálních korporací

Cíl

Cílem předmětu je seznámit se a porozumět:
rámcovým podmínkám pro řízení podnikových financí v mezinárodním prosředí;
platebním podmínkám sjednávaným ve smlouvách o vývozu s přihlédnutím na možná rizika;
informačním zdrojům pro posouzení obchodní a finančních bonity zahraničních obchodních partnerů, případně dalších účastníků vývozní zakázky;
disponibilním platebním a platebně-zajišťovacím instrumentům v zahraničním obchodě, jimiž mohou být nejrůznější variace hladkých či dokumentárních plateb;
krátkodobým a středně- a dlouhodobým nástrojům refinancování, jakými jsou bankovní úvěry (např. státem podporované ze strany České exportní banky), faktoring, forfaiting, exportní leasing apod.;
nástrojům zajištění v nejrůznějších formách, od termínových kontraktů zajišťujících kursové riziko, po platební riziko zajišťující exportní úvěrové pojištění či různé formy bankovních či vládních garancí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

BOP_1993_2015 (en)
Inflation report_III_2016 (cs)
IF_1_lecture (cs)
BOP_2011_2015 (en)