Detail předmětu

Podnikové systémy

FP-BpisPAk. rok: 2021/2022

Předmět poskytuje informace z oblasti vývoje, návrhu a implementace podnikových informačních systémů v jednotlivých částech jejich životního cyklu. Dává přehled o současných IT/ICT systémech a jejich nadstavbách, prvky řešení komponenty DSS, systémy pro podporu vrcholového managementu (EIS), systémy APS, znalostní systémy).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné při specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzy, návrhu a implementaci. Absolventi kurzu by měli být schopni koordinovat činnosti při zavádění podnikových informačních systémů.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti informatiky a znalosti užití databázových systémů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je povinná účast na cvičeních a odevzdání zadané semestrální práce. Zkouška má písemnou a ústní část, pokud zkoušení probíhá v prezenční formě. V případě on-line výuky má zkouška pouze písemnou část.

Osnovy výuky

Předmět poskytuje informace z oblasti vývoje, návrhu a implementace podnikových informačních systémů v jednotlivých částech jejich životního cyklu. Dává přehled o současných informačních systémech ve vazbě na řízené technologie a jejich využitím v podnikové praxi v rámci digitalizace výroby. Cílem kurzu je poskytnout přehled o teoretických metodách, postupech a využívání informačních systémů a digitálních technologiích pro řízení podniku.
Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné při specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzy, návrhu a implementaci. Absolventi kurzu by měli být schopni koordinovat činnosti při zavádění podnikových informačních systémů.
Obsah přednášek:
1 - Úvod do problematiky podnikových informačních systémů
2-3 - Metody analýzy informačních systémů a využití SW nástrojů (BPMS systémy)
4-5 - Metodiky návrhu a vývoje informačního systému
6 - Příprava projektu informačního systému, jeho implementace, provoz, údržba a rozvoj informačních systémů
7-8 - Informační podpora tvorby a řízení dokumentace, workflow
9-10 - Systémy pro podporu procesů řízení a plánování procesů výroby a jejich metody
11 - Informační podpora opatřovacích procesů a procesů řízení vztahů se zákazníky
12 - Výrobní informační systémy (operativní úroveň řízení)
13 - Systémy pro řízení podpůrných procesů výroby
Obsah cvičení:
Cvičení navazují na odpřednášenou látku. Studenti pracují formou praktické případové studie zaměřené na řízení průběhu zakázky s jednotlivými systémy a aplikacemi ICT (systémy PLM, ERP, MES) s využitím BPMS systému.

Vazba předmětu na laboratoř LAPROCO:
- digitalizace výrobních procesů v hodnotovém řetězci,
- digitalizace řízení „SMART podniků“,
- digitalizace vedoucí k podniku světové třídy v podmínkách malých a středních podniků.

Učební cíle

Cílem kurzu je poskytnout přehled o teoretických metodách, postupech a využívání informačních systémů pro řízení podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná. ale doporučuje se. Docházka při prezenční formě cvičení je povinná a kontrolovaná. Omluvená absence na cvičeních může být nahrazena konzultacemi s vyučujícím. V případě on-line výuky jsou cvičení povinná, student se v případě neúčasti může připojit ke skupině v jiném čase než má uvedeno v rozvrhu. Pro tuto formu cvičení je třeba nainstalovat demo verze používaného software.

Základní literatura

ŘEPA, Václav. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. 2.vyd. Praha : Grada, 2007. 281 s. ISBN 978-80-247-2252-8
BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. Tvorba informačních systémů. Principy, metodiky, architektury. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 360 s. ISBN 978-80-247-4153-6
DOUCEK, P.: : Řízení projektů informačních systémů. 1.vyd. Professional Publishing, Praha 2004. 168 s. ISBN 80-86419-71-1
BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 2. výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
VRANA, I., RICHTA, K.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. 1. vyd. Praha, Grada, 2005. 187 s. ISBN 80-247-1103-6
VLASÁK, R., BULÍČKOVÁ, S.: Základy projektování informačních systémů. 1.vyd. Nakladatelství Karolinum, Praha 2003. 143 s. ISBN 80-246-0727-1

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning