Detail předmětu

Modern methods in economic decision-making

FP-merDEAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: vlastnosti a charakteristiky úspěšné firmy ( Rámec "7S" faktorů úspěšné firmy, případová studie: podnikatel S. Walton - zakladatel řetězce prodejen Wall Mart). Vliv prostředí na firmu. Základní principy změnových procesů firmy. Modely plánované změny ve firmě (Levinův model, model Jaguár, model Nokia). Změna a riziko. Druhy a analýza rizik. Měření rizika. Základní statistické charakteristiky rizika. Metody snižování rizika v řízení firmy a jejich analýza (metody odstraňující příčiny vzniku rizika; metody snižující nepříznivé důsledky rizika). Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování (případové studie). Riziko spojené se změnou strategie firmy včetně uvedení metodiky provedení změny strategie firmy. Prognózování - nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy. Seznámení studentů s vybranými pokročilými metodami analýz a technikami ekonomického modelování (fuzzy logika, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy) formou vysvětlení principů těchto teorií a jejich následných aplikací do manažerské praxe. Cílem výše uvedeného předmětu je seznámení se s některými nestandardními pokročilými metodami analýz a technikami modelování v ekonomii a finančnictví formou vysvětlení si principu těchto teorií, naučit se pracovat s těmito teoriemi a jejich aplikací. Získané znalosti a dovednosti předmětu umožní absolventům kvalitní a moderní přístup při procesech analýz a modelování v národním hospodářství a soukromém sektoru, organizacích, podnicích, firmách, společnostech, bankách, atd. zejména v řídící, ekonomické a finanční sféře.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Písemný projekt - vytvoření modelu optimálního časového řízení doktorandem zvoleného projektu
1. Kritická strategická analýza zvoleného problému (např. projekt řízení výroby, projekt výstavby domu, řízení výzkumných prací atp.)
2. Modelování projektu vhodnou metodou síťové analýzy (CPM, PERT, atp.)
3. Nalezení kritické cesrty a její manažerská interpretace
4. Prodloužení doby trvání nekritické činnosti tak, aby se stala součástí kritické cesty, manažerská diskuse o tomto dílčím problému
5. Doporučení pro management včetně rizikové politiky projektu

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Lapin,L.: Quantitative Methods for Business Decisions. Brace Harcourt College Publishers, Toronto, Canada 1994. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přímá přednášková výuka, samostudium odborné literatury, konzultace v reálné praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Jasná cílená analýza s uvedením závěrů
2. Manažerské názory a interpretace navrženého řešení, forma splňující citační podmínky.
Práce nepřesáhne 20 srtan textu (dodatečné informace možno vložit do přílohy)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova v souladu s uvedenými cíli

Cíl

1. Kriticky analyzovat konkrétní manažerskou situaci a navrhnout vhodné rozhodovací metody.
2. Seznámit posluchače s pokročilými metodami manažerského rozhodování.
3. Předložení konkrétních případových studií pro strategické rozhodování manažera

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

soustředění doktorandů, ústní zkouška doplňující písemný projekt

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-KS-E doktorský

    obor DSP-ŘEP-KSE , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program DSP-E doktorský

    obor DSP-ŘEP-E , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor