Detail předmětu

Základy aplikované chemie

FCH-BC_ZACHAk. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován takovým způsobem, že na příkladu jednoho běžného dne lidského života ilustruje základní oblasti a souvislosti aplikace chemie v produkci výrobků každodenní spotřeby (kosmetická, bytová, textilní, stavební chemie ad.). Pozornost se přitom soustředí především na ozřejmení univerzálních fyzikálně-chemických principů, které jsou společným základem syntetických i zpracovatelských chemických procesů v těchto zdánlivě separátních chemických oborech. Ilustrace těchto principů na produktech běžné spotřeby podpoří schopnost studentů aplikovat získané teoretické poznatky ve svém každodenním životě. Absolvování kurzu poskytne studentům i základní představu o klíčových technologiích jednotlivých tematických oblastí.

Garant předmětu

Prerekvizity

základní znalosti fyzikální chemie a přidružených oblastí

Doporučená nebo povinná literatura

Monk P.: Physical chemistry : understanding our chemical world. Chichester: J. Wiley, 2004.
Malijevská I., Malijevský A., Novák J.: Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie. Praha: VŠCHT, 2004.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen ústní zkouškou, které v rámci daného termínu bude předcházet písemný test.
Zkouška má povinnou písemnou část, k ústní části lze přistoupit pouze po získání alespoň 50 bodů z písemné části – není-li tomu tak, je zkouška hodnocena stupněm F. Písemná část sestává z deseti otázek, hodnocených 0-10 body. Při neúspěšné ústní části je možno opakovat pouze tuto část.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Jednotlivé přednášky kurzu jsou řazeny způsobem, kdy jejich náplň kopíruje modelový den lidského života tak, jak se člověk v jeho průběhu přirozeně setkává s běžnými produkty aplikované chemie. Níže uvedená osnova tak představuje tématickou, nikoliv chronologickou, skladbu kurzu:
1. Úvod. Seznámení s předmětem. Základní koncepty chemie každodenního života.
2. Kosmetika a kosmetologie – vysvětlení obecných principů, na jaké bázi kosmetické přípravky fungují z odborného hlediska (koloidní chemie).
3. Kosmetika a kosmetologie – příklady, specifikace kosmetických přípravků, kosmetické suroviny.
4. Bytová chemie – vysvětlení principů aplikace chemických prostředků v bytové chemii, čištění, dezinfekce, praní, nábytek, autokosmetika, specifikace prostředků dle funkce.
5. Stavební chemie – impregnace, fungicidní ochrana, vodoodpudivé nátěry, lepidla, pěny a tmely – principy fungování.
6. Stavební chemie – příklady využití stavební chemie v praktickém životě.
7. Textilní chemie – technologie textilního průmyslu, syntetická vlákna.
8. Moderní textilní chemie a její aplikace – speciální aplikace technických textilií.
9. Technologie papíru – technologický proces výroby papíru, použití, dřevozpracující průmysl.
10. Papírenský průmysl – využití odpadních produktů k dalšímu zpracování.
11. Fotografie a tisk.
12. Polygrafických průmysl.
13. Vztah chemie k životnímu prostředí – dopad výše uvedených oblastí chemie na životní prostředí.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní exkurz do chemie a technologie výroby produktů každodenní spotřeby. Studenti by si po absolvování kurzu měli vytvořit základní povědomí o oborech textilní, kosmetické, stavební a bytové chemie, technologie papíru, fotografií a tisku - čili o oborech chemie, se kterými se setkávají v běžném životě. Hlavním cílem předmětu je přitom namísto prostého výčtu technologických detailů poskytnout studentům ucelenou představu o univerzálních fyzikálně-chemických principech, aplikovaných v těchto oborech. Absolvování kurzu navíc studentovi poskytne náhled na celou šíři oborů aplikované chemie a napomůže mu v rámci další přípravy na budoucí profesní kariéru se na základě konkrétních zájmů a preferencí úžeji vyprofilovat směrem k vybrané oblasti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning