Detail předmětu

Úvod do bakalářské práce - ŽP

FCH-BC_UBP_ŽPAk. rok: 2021/2022

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s psaním vědecké práce většího rozsahu (na příkladu Bc. práce), se standardy získávání a statistického zpracování dat, rešeršní činností, formulování hypotéz a závěrů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu studenti budou rozumět základním postupům a pravidlům pro zpracování odborných textů, práci s databázemi a používání citací. Dále budou schopni relevantně volit metody pro sběr, analýzu a prezentování experimentálních dat.

Prerekvizity

Základní znalosti z chemické informatiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny cvičení a vypracovat semestrální projekt, v rámci kterého studenti zpracují problematiku své bakalářské práce v požadovaném rozsahu, tj. 10 normostran plus grafy a tabulky a v požadované formě, tj. gramaticky, stylisticky a formálně v (členění kapitol, napisy, odstavce atd.) pořádku.

Osnovy výuky

1. Úvod do bakalářské práce: pokyny a směrnice pro zpracování práce a SZZ, struktura odborného textu a jeho jednotlivé části,
2. Pravidla pro zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací na FCH VUT v Brně, normy a pravidla pro zpracování technických prací, typografická pravidla, pravidla pro vytváření grafů. Příprava tabulek, obrázků, příloh, dodatků.
3. Rešerše, odborné informační zdroje a databáze, citace dle normy, zákony a etika
4. - 5. Základy zpracování experimentálních dat - úvod: nástroje, možnosti a způsoby zpracování dat, statistická šetření, zpracování dat.
6. – 13. Individuální témata

Učební cíle

Seznámení studentů s zásadami psaní Bc. práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinnou součástí prezenční i kombinované formy studia je seminář v rozsahu dvě hodiny týdně pro prezenční studium a jedna hodina týdně pro studium kombinované. Kombinovaná forma výuky je podporována elearningovým kurzem v rámci kterého jsou studentům k dispozici učební opory zahrnující elektronické učební texty, prezentace z přednášek, návody k jednotlivým úlohám řešeným na semináři a další.

Základní literatura

individuálně dle tématu (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning