Detail předmětu

Praktikum z environmentálního vzorkování

FCH-BC_ZVE_PAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je realizace praktické vzorkování všech matric v životním prostředí. Studenti budou seznámeni s celým postupem vzorkování; od přípravy vzorkovnic a vzorkovačů, přes vlastní odběr v terénu ke konečné úpravě odebraných vzorků před vlastní analýzou. Kromě klasických odběrů vody a půdy budou pro vzorkování použity i některé typy pasivních vzorkovačů vhodných pro vzorkování vody a vzduchu.
Poté budou studenti seznámeni se stanovením základních fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti pitné vody, zhodnocení naměřených parametrů s platnou legislativou (pH, organoleptické vlastnosti, základní chemické ukazatele). Bude provedena analýza různých typů vod - povrchová voda, podzemní voda, minerální voda a odpadní voda. Budou stanoveny anorganických a organických látek přítomných ve vodách. Při stanovení budou využity základní instrumentální metody a metody mobilní analytiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Získání znalostí týkajících se správného zpracování Standardních operačních postupů pro vzorkování.
2. Získání praktických zkušeností ze vzorkování environmentálních matric, zejména vody, sedimentu, půdy, ovzduší.
3. Získají základní praktické znalosti o analytické chemii vody potřebné pro další navazující předměty, např. technologie vody, speciální vodárenská technologie, apod.
4. Budou se prakticky orientovat ve vybraných analytických technikách a postupech.
5. Prakticky si ověří použití norem ČSN a práci s nimy.
6. Studenti budou zvládat všechny potřebné výpočty a budou ovládat vyhodnocení analytických výsledků získaných jednotlivými analýzami.

Prerekvizity

Teoretické a praktické znalosti z oboru analytické chemie.
Znalost základních výpočtů v analytické chemii.
Znalost vyhodnocování a zpracování analytických dat.
Znalost předmětu Základy environmentálního vzorkování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu praktického cvičení budou ověřovány znalosti studentů formou kontrolních otázek ze strany vyučujícího. Poté budou vypracovány protokoly k jednotlivým cvičením. Protokoly budou zhodnoceny. Při celkovém hodnocení se bude přihlížet k přístupu studenta v průběhu cvičení a také ke kvalitě vypracování dílčích protokolů. Na konci praktika budou studenti absolvovat zápočtový test, který musí splnit minimálně na 50%.

Osnovy výuky

1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři.
2. Odběr vzorků půdy, využití mobilní analytiky pro rozbor půdy.
2. Odběr vzorků povrchových vod (stojací, tekoucí voda), vzorkování s využitím pasivních vzorkovačů na vodu.
3. Vzorkování s využitím pasivních vzorkovačů na polutanty v ovzduší.
4. Stanovení organoleptických vlastností v různých typech vod, měření fyzikálních ukazatelů (pH, vodivost, tvrdost, alkalita a acidita).
5. Stanovení BSK, Stanovení CHSK (CHSK Mn, CHSK Cr).
6. Měření absorbancí a absorpčních spekter, měření turbidity.
7. Stanovení barvy povrchových vod s obsahem huminových látek.
8. Spektrofotometrické stanovení základních kationtů ve vodách (železo, mangan, hliník, amonné ionty).
9. Spektrofotometrické stanovení základních aniontů ve vodách (dusičnany, dusitany, fosforečnany, chloridy, fluoridy).
10. Stanovení kovů alkalických zemin emisní plamenovou spektrometrií.
11. Stanovení rizikových prvků ve vodách.
12. Praktické využití screeningových metod mobilní analytiky.
13. Analýza vlastního neznámého vzorku pitné nebo povrchové vody.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s vybranými analytickými metodami, používanými v praxi při rozboru vody
- vytvořit základ pro úspěšné zvládnutí kurzů zaměřených na problematiku chemie a technologie vody v navazujícím magisterském studiu.
- poskytnout jim základ znalostí potřebných k uplatnění v praxi v oblasti hydrochemie a analýzy vody
- prakticky se seznámit s celým postupem výběru vzorných vzorkovačů pro vzorkování různých matric (voda, půda, vzduch) ze životního prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zpracování protokolů k daným úlohám, ověřování znalosti v průběhu praktik, analýza vlastního vzorku vody, hodnocení výsledků analýz s ohledem na platnou legislativu. Požadavky na každé praktikum budou uveřejněny na e-learningu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Horálek V., Ševčík. G. K., Čurdová E., Helán V.: Vzorkování I: obecné zásady. 1. vydání Český Těšín, 2 THETA, 2010. (CS)
Kotlík B., Langhans J., Bernáth P., Kraják V.: Vzorkování II: životní prostředí. 1.vydání Český Těšín, 2THETA, 2016. (CS)
Koplík R., Poláková Š., Šrámek I., Šviráková E.: Vzorkování III: potraviny, zemědělství, předměty běžného užívání. 1. vydání Český Těšín. 2 THETA, 2016 (CS)
ZHANG Ch. Fundamentals of environmental sampling and analysis. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2007. (CS)
GRUIJTER J., KOSTECKI P., DRAGUN J. Sampling for natural resource monitoring. 4th ed., International student version. New York: Springer, c2006. (CS)
Horáková M. a kol. : Analytika vody, VŠCHT, Praha 2007 (CS)
Pitter, P. : Hydrochemie, VŠCHT, Praha 2009 (CS)
ČSN normy: https://csnonline.unmz.cz/ (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor