Detail předmětu

Laboratory Classes in Color Science and Technology

FCH-BAA_LCCSTAk. rok: 2021/2022

The course Laboratory Classes in Color Science and Technology is focused to consolidation and expansion of students' theoretical knowledge acquired at the correspoding theoretical lecture course. Further, it should develop and enhance practical measurement and experimental data interpretation skills in the domain of color science and technology. These two complex and complementary subject fields include the theory of light and radiation, human response to light, interaction of radiation and matter, influence of chemical compostion of matter on its color and apperance, applied chemistry of colorants, basic principles of color reproduction, mathematical description and modelling of color etc.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí studentů se projeví následujícím způsobem:
1) Absolventi předmetu získají komplexní představu o anatomických strukturách a biochemických principech lidského vizuálního systému. Dále se seznámí s psychochologickými a psychofyzikální aspekty vizuálního vnímání.
2) Studenti získají vědomosti o historických a současných přístupech ke katalogizaci a uspořádání barev.
3) Studenti pochopí vztah mezi způsobem interakce látky se zářením a jejím aplikačním potenciálem (využití jako kolorant, zjasňovač, sensibilizátor, absorbér). Studenti také získají základní technologický přehled o těchto aplikacích.
4) Studenti detailně porozumí směšovacímu kolorimetrickému experimentu a osvojí si odvozenou teorii trichromatických členitelů, chromatických složek, a odvozených barvových souřadnic. Pochopí koncept barvových odchylek, jejich různé varianty a význam pro technologickou praxi.
5) Studenti budou ovládat správnou praxi spektroskopických a kolorimetrických měření. Porozumí vlivu podmínek měření (geometrie, odraz, polarizace, podložka, atd.)
6) Studenti se seznámí s technologickými principy barevné reprodukce a základními charakteristikami světelných zdrojů.

Prerekvizity

Znalosti z obecné, fyzikální a analytické chemie, Lambert Beerova zákona, oblasti vlnových délek UV/VIS spektroskopie, teorie barevnosti látek, základní znalosti z chemie, základní chemické výpočty.
Měřící technika (detekce a měření světla, jednotky). Chemická informatika, zpracování experimentálních dat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět končí zápočtem. Zápočet student získá na základě:
- 100% účasti na laboratorních cvičení
- vypracování protokolů z jednotlivých úloh (ve dvojici)
- zápočtového testu

Osnovy výuky

Osnova předmětu je daná úlohami, které studenti v praktiku řeší:
1. Vliv chemického složení substantivních barviv na jejich odstín.
2. Matematický popis barvy.
3. Barvová odchylka
4. Lambert-Beerův zákon v kolorimetrické praxi.
5. Vliv elektrolytu na stav barviva v roztoku, Měření absorbancí roztoků barviva A při použití různých tlouštěk kyvet L, ověření zákona A/c=f (L).
6. Kolorimetrické stanovení koncentrace barviva, posouzení vzájemného ovlivňování barviv v roztoku.
7. Hodnocení optických vlastností papíru, měření indexu žlutosti, opacity.
8. Chromatografické dělení inkoustů-TLC.
9. TLC chromatografické stanovení listových barviv ve špenátu. Fotometrické stanovení chlorofylů. Stanovení b-karotenu v červené paprice.
10. Hodnocení barvových odchylek při transferovém tisku.
11. Dělení barviv vzestupnou papírovou chromatografií.
12. Spektrofotometrie směsi barviv.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnou studentům možnost získat praktické dovednosti a upevnit teoretické vědomosti v oboru kolorimetrie a aplikované koloristiky (tzv. "color science and technology"). Prostřednictvím laboratorní praktické výuky, souvisejících přednášek (organizovaných jako samostatný předmět) a e-learningového kurzu si studenti záskají praktické dovednosti a zkušenosti se spektrofotometrickým a kolorimetrickým měřením a následným využitím naměřených dat pro objektivní hodnocení vlastností studovaných materiálů a procesů. Studenti tak nabydou kompetence nezbytné pro jejich další studium i přímé uplatnění v chemické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná, lekce zameškané ze závažných důvodů lze nahradit v zápočtovém týdnu.
Na začátku každého praktika je kontrolována příprava studentů, tj. jejich rámcové teoretické vědomosti o úloze, kterou budou cvičit.
Je prováděna průběžná kontrola odevzdaných protokolů. Ty by měly být odevzdány nejpozději do konce semestru, nejlépe následující týden. Nevyhovující protokoly jsou vraceny k opravě.

Základní literatura

- (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning