Detail předmětu

Laboratorní projekt I

FCH-BC_LSP1Ak. rok: 2021/2022

Projektové praktikum z oblasti systémů a materiálů pro medicínské aplikace postavené na základě aplikačně reálných témat zadaných průmyslovými partnery, doplněné exkurzemi. Předmět zároveň zahrnuje výcvik v týmové práci při návrhu řešení konkrétního problému z této oblasti, pod vedením odborníka z praxe nebo akademického pracovníka. Studenti budou seznámeni s principy přípravy projektu a projektového řízení výzkumných a vývojových prací. Projektová témata budou zadávána ze čtyř oblastí. (1)Materiály pro medicínské nebo nanomedicínské aplikace (organické i anorganické, jejich příprava, testování, toxicita, biodegradovatelnost). (2)Regenerativní medicína (tkáňové inženýrství, hojení ran apod.; scaffoldy, aplikace buněk do scaffoldů, hodnocení kvality scaffoldů, přípravky na hojení ran). (3)Nosiče a nanočástice (micely klasické i polymerní, liposomy a další agregátní struktury, struktury reagující na změnu mikrookolí, magnetické a fluorescenční nanočástice, biodegradace, interakce s buňkami). (4)Senzory využitelné v nanomedicíně (detekce, konstrukce, materiály, sběr a zpracování signálu).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o realitě výzkumu a vývoje v průmyslu, rozhodování o projektu a jeho struktuře, dovednosti související s týmovou prací na přípravě praktického projektu a znalosti o konkrétní průmyslové realizaci vybraných technologií.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškové části. Účast na praktické části dle pokynů vedoucího projektu. Pravidelné konzultace s vedoucím projektu. Zpracování rešerše na zadané téma ve formě seminární práce o rozsahu nejméně 10 normostran textu.

Osnovy výuky

Projektové praktikum z oblasti systémů a materiálů pro medicínské aplikace postavené na základě aplikačně reálných témat zadaných průmyslovými partnery, doplněné exkurzemi. Předmět zároveň zahrnuje výcvik v týmové práci při návrhu řešení konkrétního problému z této oblasti, pod vedením odborníka z praxe nebo akademického pracovníka. Studenti budou seznámeni s principy přípravy projektu a projektového řízení výzkumných a vývojových prací. Výuka probíhá podle osnovy (uvedeno v týdnech):
1.-6. Vyhledání a zpracování informací k zadanému tématu, rešerše literární i patentová, jednoduchý průzkum trhu a jeho interpretace.
7.-11. Zpracování projektu.
12.-13. Exkurze.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickou stránkou přípravy medicínských systémů a materiálů formou přípravy laboratorního projektu v úzké spolupráci s firemními partnery. Dalším cílem je výcvik v přípravě projektu a týmové práci. Posledním cílem je seznámit studenty s vybranými existujícími nebo připravovanými technologiemi a výrobami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence na seminářích je povinná a bude kontrolovaná. Část řešená individuálně podléhá vedení školitele.

Základní literatura

Literatura bude zadána vedoucím projektu dle tématu. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning