Detail předmětu

Úvod do filosofie umění 2

FaVU-1UFIL-LAk. rok: 2021/2022

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy a tématy filosofické reflexe umění. Podání látky je založeno na kombinaci historického a problémového přístupu: Různé varianty odpovědí na otázku „co je to umění?“, které se objevily v dějinách evropského myšlení, jsou zkoumány jak v dějinné perspektivě, tak s ohledem na současnost. Kurz je tvořen několika tematickými okruhy, např. umění jako mimésis; umění a estetika; umění jako exprese; umění jako forma; umění jako znak a struktura; moderna – avantgarda – neoavantgarda – postmoderna; debata o definici umění ve 2. pol. 20. století.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent kursu by měl být schopen vyložit nejvlivnější filosofické koncepce umělecké tvorby, rozumět základním pojmům filosofie umění a dokázat je zařadit do celkového rámce dějin umění a jeho teoretické reflexe.

Prerekvizity

Základní orientace v dějinách (zejména moderního) umění, povšechný přehled o hlavních obdobích a jménech evropské filosofie, absolvování předcházejícího kursu Úvod do filosofie umění I. - zimní.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na kombinaci přednášek, zaměřených na obecné uvedení do látky, a společné četby kratších filosofických textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška.

Osnovy výuky


1. Umění jako výraz. Freud a psychoanalýza: charakteristika přístupu a aplikace na umění. Tolstoj a expresivismus.
2. Fenomenologie a umění. Seznámení s metodou fenomenologie: Husserl, Heidegger, Patočka. Fenomenologická filosofie umění.
3. Směry navazující na fenomenologii. Hermeneutika – Gadamer a rehabilitace pojetí umění jako mimésis. Existencialismus: Camus, Sartre.
4. Strukturalismus a estetika. Vznik a základní pojmy strukturalismu a sémiotiky: Peirce, Saussure. Ruský literární formalismus. Český strukturalismus: Mukařovský.
5. Avantgarda a estetika. Původ a dějiny pojmu avantgardy. Úsilí o splynutí umění a života vs. estetická autonomie. Benjamin, Adorno.
6. Moderní umění a formalismus. Bell: „signifikantní forma“. Greenbergovo pojetí modernismu a avantgardy.
7. Analytická filosofie a umění. Seznámení se základními východisky analytické filosofie – Wittgenstein. Debata o definici umění v poválečné analytické estetice: antiesencialismus vs. institucionalismus. Goodman a umění jako symbol.
8. Konceptualismus a snahy o vykročení umění směrem k filosofii. LeWitt, Kostuh, Art & Language, Lippard. Kritika estetické koncepce umění. Dematerializace, deskilling.
9. Poválečný západní marxismus a umění. Frankfurtská škola: Adorno, Marcuse, Bürger. Althusser. Teorie situacionismu.
10. Poststrukturalistická filosofie a kritika moderního pojetí umění. Základní myšlenky a postavy poststrukturalismu: Lacan, Barthes, Foucault.
11. Postmodernismus ve filosofii a v umění. Lyotard: postmoderno a estetika neprezentovatelného. Postmodernismus ve výtvarné kritice: Krauss, Crimp, Foster.
12. Filosofie a umění po postmoderně. Rancière, Badiou.

Učební cíle

Cílem kursu je seznámit studenty se základními pojmy, metodami a tématy filosofické reflexe umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Gordon GRAHAM, Filosofie umění, Brno: Barrister & Principal 2000
Konrad Paul LIESSMANN, Filozofie moderního umění, Olomouc: Votobia 2000
Tomáš KULKA – Denis CIPORANOV (eds.), Co je to umění, Červený Kostelec: Mervart 2010

Doporučená literatura

Jacques RANCIÈRE, „Estetická revoluce a její důsledky, in: Pavel ZAHRÁDKA (ed.), Estetika na přelomu milénia, Brno: Barrister & Principal 2010, http://ulozto.cz/xiJ4RBS/ranciere-esteticka-revoluce-a-jeji-dusledky-pdf
Peter BÜRGER, „Negace autonomie umění v avantgardě“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2007, č. 1–2, http://ulozto.cz/xMpf4QW/buerger-negace-pdf
Boris GROYS, Gesamtkunstwerk Stalin, Praha: VVP AVU 2010, především kapitola 1, „Ruská avantgarda: skok přes pokrok“, http://ulozto.cz/xppQCcf/groys-ruska-avantgarda-pdf
Walter BENJAMIN, „Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti“, in: Dílo a jeho zdroj, Praha: Odeon 1979 nebo Literárněvědné studie I, Praha: OIKOYMENH 2009, http://ulozto.cz/xWRWWyJ/benjamin-umelecke-dilo-pdf
Walter BENJAMIN, „Malé dějiny fotografie“, in: Karel CÍSAŘ (ed.), Co je to fotografie, Praha: Herrmann & synové 2004
Walter BENJAMIN, „Autor jako producent“, in: Agesilaus Santander. Výbor z textů, Praha: Herrmann & synové 1998
Alexander ALBERRO – Blake STIMSON (eds.), Conceptual Art. A Critical Anthology, Cambridge, MA: MIT Press 1999, zejména následující texty z antologie: Sol LEWITT, „Paragraphs on Conceptual Art“; Sol LEWITT, „Sentences on Conceptual Art“; Lucy R. LIPPARD – John CHANDLER, „The Dematerialization of Art“; Joseph KOSUTH, „Art after Philosophy“, http://uloz.to/xFWnosv/ebooksclub-org-conceptual-art-a-critical-anthology-pdf
Rosalind KRAUSS, „Sochařství v rozšířeném poli“, in: Karel CÍSAŘ (ed.), Sochy v ulicích, Brno: Dům umění města Brna 2011, http://ulozto.cz/xssaW3b/krauss-socharstvi-v-rozsirenem-poli-pdf
Nelson GOODMAN, Jazyky umění. Nástin teorie symbolů, Praha: Academia 2007
Terrence HAWKES, Strukturalismus a sémiotika, Brno: Host 1999
Jan MUKAŘOVSKÝ, „Umění jako sémiologický fakt“, in: Studie, sv. 1, Brno: Host 2007, http://uloz.to/xbvVNwK/mukarovsky-umeni-jako-semiologicky-fakt-pdf
Hans-Georg GADAMER, Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost, Praha: Triáda 2003 nebo Aktualita krásneho. Umenie ako hra, symbol a slavnosť, Bratislava: Archa 1995

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor