Detail předmětu

Bakalářský seminář 1

FaVU-BSK-TAk. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován jako série prezentací vypracovaných studenty závěrečného ročníku bakalářského stupně studia na základě tematických okruhů pro bakalářské státní závěrečné zkoušky (dokument Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky pro příslušný akademický rok je zveřejněn na Úřední desce Katedry teorií a dějin umění: http://ktdu.ffa.vutbr.cz/deska.php). V průběhu semestru je představeno 24 témat (v rámci každého dvouhodinového bloku proběhnou prezentace dvou okruhů). Odpřednášené téma je vždy doplněno komentářem vyučujícího a následně diskutováno posluchači semináře. Ve výkladu je přihlíženo rovněž k historiografii a metodologii oboru dějiny umění. Po absolvování kurzu je posluchač schopen základní orientace v dějinách umění a architektury a rozpoznání a interpretace příslušných vizuálních forem. Zároveň je obeznámen se základními termíny a kategoriemi z oboru dějiny umění a souvisejících disciplín (muzejnictví, památková péče, teorie vizuálních studií). V rámci semináře studenti získají přehled o vývoji a současné situaci vizuální kultury včetně metodologických přístupů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni definovat základní pojmy z oblasti malířství, sochařství, užitého umění, architektury a nových médií od pravěku po současnost v širším společenském, kulturním a politickém kontextu. Zároveň dokážou rozpoznat a interpretovat základní stylové tendence a klíčová díla dějin umění.

Prerekvizity

Úspěšné zakončení všech povinných teoretických kurzů a kurzů dějin umění z nabídky studijních plánů FaVU VUT v Brně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace témat stanovených dokumentem Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky pro příslušný akademický rok (dostupným na Úřední desce Katedry teorií a dějin umění: http://ktdu.ffa.vutbr.cz/deska.php) v rozsahu 25–30 slideů a 30 minut přednesené studenty v rámci výuky; komentář vyučujícího, diskuse; studenti mohou téma zpracovávat a představit ve dvojicích. V průběhu jednoho semestru proběhne vždy 24 prezentací ve 12 seminářích. První seminář bude koncipován jako úvodní: posluchači budou seznámeni se studijními materiály a literaturou a se způsobem přípravy k teoretické části bakalářské státní závěrečné zkoušky na FaVU VUT v Brně.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě prezentace tématu vybraného dle dokumentu Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky pro příslušný akademický rok (dostupném na Úřední desce Katedry teorií a dějin umění: http://ktdu.ffa.vutbr.cz/deska.php).

Osnovy výuky

1. Umění pravěkých kultur
2. Umění starověkých kultur
3. Antické umění
4. Křesťanské umění a počátky středověké kultury
5. Gotické umění
6. Středověké umění v českých zemích
7. Kultura a umění renesance, manýrismus
8. Umění baroka
9. Umění baroka v českých zemích
10. Umění doby klasicismu a romantismu
11. Umění druhé poloviny 19. století a počátky moderní kultury
12. Sochařství od klasicismu po secesi
13. Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus, secese
14. Architektura 20. Století
15. Architektura v Čechách a na Moravě v první polovině 20. Století
16. Moderní směry počátku 20. Století
17. Evropská a česká meziválečná a válečná avantgarda
18. Expresívní tendence ve světovém a českém umění poválečné éry
19. Umění 50. a 60. let – neodada, pop art, neofigurativní tendence
20. Konstruktivní a konceptuální tendence v poválečném období
21. Umění akce a umění za hranicemi galerie v období 60. – 80. Let
22. Umění nových médií ve světě a České republice
23. Konzervativní a politické tendence v umění 20. století a současnosti
24. Architektura od druhé poloviny 20. století do současnosti

Učební cíle

Cílem semináře je osvojit si znalosti z dějin umění a souvisejících disciplín v rozsahu odpovídajícím požadavkům teoretické části bakalářské státní závěrečné zkoušky na FaVU VUT v Brně.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v semináři je povinná. Tolerovány jsou tři dopředu omluvené absence, aby bylo v rámci kurzu možné optimalizovat sled prezentací probíraných témat.

Základní literatura

Milena Bartlová, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění, Brno 2003. (CS)
Milena Bartlová, Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha 2012. (CS)
Oldřich Jakub Blažíček – Jiří Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění, Praha 2013. (CS)
Naděžda Blažíčková Horová – Helena Lorenzová – Taťána Petrasová (edd.), Dějiny českého výtvarného umění III, sv. 1 a 2, 1780–1890, Praha 2001. (CS)
Polana Bregantová – Marie Platovská – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny českého výtvarného umění V, sv. 1 a 2, 1939–1958, Praha 2005. (CS)
Polana Bregantová – Marie Platovská – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny českého výtvarného umění VI, s. 1 a 2, 1958–2000, Praha 2007. (CS)
Jacek Dębicki et al., Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, Praha 1998. (CS)
Ernst Hans Gombrich, Příběh umění, Praha 1997. (CS)
Will Gompertz, Na co se to vlastně díváme? 150 let moderního umění v cuku letu, Praha 2014. (CS)
James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 2008. (CS)
Rudolf Chadraba (ed.), Dějiny českého výtvarného umění I, sv. 1 a 2, Od počátku do konce středověku, Praha 1984. (CS)
Rudolf Chadraba (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II, sv. 1 a 2, Od počátků renesance do závěru baroka, Praha 1989. (CS)
Albert Châtelet – Bernard Philippe Groslier, Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění, Praha 2004. (CS)
Paul Johnson, Dějiny umění. Nový pohled, Praha 2006. (CS)
Jiří Kroupa, Školy dějin umění. Metodologie dějin umění, sv. 1 a 2, Brno 2007. (CS)
Mahulena Nešlehová – Vojtěch Lahoda (edd.), Dějiny českého výtvarného umění IV, sv. 1 a 2, 1890–1938, Praha 1998. (CS)
Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2018. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

169 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V průběhu seminářů a v zápočtové práci (30 řádků) diplomanti zdůvodní výběr tématu pro teoretickou práci, jeho vztah ke svému tvůrčímu programu a praktickému magisterskému úkolu. Semináře probíhají neformálně, za plné účasti diplomantů, formou diskuse, obhajoby a oponentury.