Detail předmětu

Sociologie (APS)

FAST-BZA012Ak. rok: 2020/2021

Předmět sociologie, společnost, skupina, kultura, prostředí, sociální stratifikace, sociologický výzkum, metodologie, sociologické směry, sociologické školy, sociologická paradigmata, dějiny sociologie, významné osobnosti v sociologii, přínos sociologických teorií stavu poznání společnosti, sociální svět, mikrosociologie, makrosociologie, sociologické myšlení, sociální percepce, komunikace verbální a nonverbální, rituály ve společnosti, klasifikace skupin, role a pozice ve skupině, normy chování, sociální a biologické formativní vlivy na člověka, architektura a sociologie, sociální prostředí, sociální prostor, bydlení, životní styl, tradiční a moderní architektonická tvorba, sociální psychologie, fenomén sousedství, problém integrity, kultura přepychu a chudoby, sociální aspekty v architektuře.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost sociologických principů obecně a jejich aplikace v technice a architektuře, orientace v základních směrech sociologie. Sociologické poznatky o vztahu bydlení a prostředí, architektonické regenerace prostředí, rozvojových programů a procesu projektování.

Prerekvizity

Základní přehled z obecné sociologie, sociální psychologie, ekonomie, filozofie či etiky (na středoškolské úrovni z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka), znalost elementárních pojmů z oblasti sociologie, informace o praktických možnostech sociologie a o některých metodách sociologického výzkumu (pozorování, dotazník aj.), vítána je znalost základů statistické metodologie hromadného zpracování dat.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do sociologie. Význam sociologie. Předmět a metodologie obecné a aplikované sociologie.
2. Společnost, sociální skupiny, sociometrie. Význam sociologie pro společnost, člověka a architekta.
3. Sociologické pojmosloví, školy, směry a paradigmata – přehled, význam, poslání a využití.
4. Dějiny sociologie, přehled nejvýznamnějších teorií a osobností sociologie. Inspirace pro současnost.
5. Teorie konsensu a teorie konfliktu. Problém orientace ve světě a přežití v prostředí, sociální kontrola.
6. Tradiční a moderní společnost v koncepcích sociologie. Konzervativismus, racionalismus a liberalismus.
7. Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů ve společnosti. Sociální struktura společnosti. Demografický vývoj.
8. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Determinismus prostředí. Fenomén sousedství.
9. Uniformita a rozmanitost. Sociální stratifikace a prostor. Sociologie rodiny, význam rodiny. Rodina a bydlení.
10. Veřejné a soukromé prostory. Sociologické hodnocení kvality bydlení. Představy a preference lidí o bydlení.
11. Město a vesnice jako sociální jednotky – shody a rozdíly. Architektonický determinismus. Urbanizace ve vývoji.
12. Sociologický výzkum v architektuře. Prognózy bydlení. Sociologie bydlení a aspekty prostředí. Život mezi budovami.
13. Účast uživatelů v architektonickém procesu projektování, rozvojové programy. Sociální aspekty v architektuře.

Cíl

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin;
analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a celkového společenského vývoje;
poznání společenské struktury v celé společnosti i na úrovni organizace, firmy, jednotlivce;
zkoumání vztahu sociologie a bydlení, architektury i ekologie;
aplikace poznatků z teoretické sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách, architektonických pracovištích i technické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor