Detail předmětu

Nosné konstrukce 3

FAST-BOA019Ak. rok: 2020/2021

Konstrukční řešení a zatížení objektu s kovovou nosnou konstrukcí.
Navrhování halových konstrukcí: Střešní konstrukce (střešní plášť, krokve, vazničky, vaznice, vazníky, střešní ztužidla). Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí. Navrhování plnostěnných a příhradových sloupů, patky a kotvení sloupů. Prostorová tuhost halového systému. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu.
Zásady navrhování a konstrukčního řešení vícepodlažních budov: Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. Nosné konstrukce stropů a plošin. Sloupy, patky a kotvení sloupů.
Zastřešení velkých rozpětí (prostorové prutové konstrukční systémy; zavěšené a visuté konstrukce): Základní zásady konstrukčního řešení.
Výroba a montáž, rekonstrukce a zesilování ocelových konstrukcí.
Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti zdiva. Zásady dimenzování podle mezních stavů.
Konstrukční uspořádání zděných staveb a zásady jejich statického řešení. Vyztužené zdivo, novodobé zděné konstrukce.
Základní typy montovaných betonových konstrukcí, jejich statické působení a konstrukční řešení.
Vybrané betonové konstrukce – opěrné zdi, podzemní stěny.
Konstrukce z předpjatého betonu – podstata předpjatého betonu, jeho výhody a rozdělení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti základních principů navrhování kovových a betonových konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Prerekvizity

Základy stavební mechaniky, základní vědomosti z oblasti navrhování prvků betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Halové konstrukce: Skladebné uspořádání, dispoziční řešení a zatížení, střešní konstrukce.
2. Halové konstrukce: Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí, sloupy a kotvení.
3. Halové konstrukce: Prostorová tuhost. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn.
4. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí. Prostorová tuhost, ztužidla.
5. Stropní a podlahové konstrukce patrových budov. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů.
6.-7. Zastřešení velkých rozpětí: Základní zásady skladebného uspořádání a konstrukčního řešení (prostorové prutové konstrukční systémy, vláknové zavěšené a visuté konstrukce). Výroba a montáž ocelových konstrukcí, rekonstrukce a zesilování.
8. Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti zdiva. Zásady dimenzování podle mezních stavů.
9. Konstrukční uspořádání zděných staveb a zásady jejich statického řešení.
10. Vyztužené zdivo, výplně skeletových konstrukcí, novodobé zděné konstrukce.
11. Montované betonové konstrukce – základní typy konstrukcí a jejich statické působení.
12. Montované betonové konstrukce – typy dílců, skladba, detaily a prostorová tuhost.
13. Konstrukce z předpjatého betonu – podstata předpjatého betonu, jeho výhody a rozdělení.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor