Detail předmětu

Technology of CNC Machining

FSI-HNC-AKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na základy CNC technologie obrábění. Posluchači získají přehled obrobitelnosti běžných technických materiálů. Přehled určování řezivosti nástrojů. Základní rozdělení a aplikace řezných materiálů. Optimalizace CNC strategie obrábění. Volby řezných podmínek a základních technologických výpočtů. Základní přehled forem a mechanismů opotřebení řezných nástrojů. Eliminace nepříznivých průběhů opotřebení.
Přehled obvyklého vybavení CNC strojů. Upínače obrobků, nástrojů, jejich nastavování a seřizování. Specifikace technologického postupu pro výrobu na CNC strojích. Způsoby tvorby CNC programů pro Sinumerik 840D/Heidenhain iTNC530, jejich odlaďování.

Výsledky učení předmětu

Získání znalosti technologie výroby na CNC obráběcích strojích.Určení optimálního výrobního postupu a pracovních výkonů.Získání schopnosti řídit obráběcí stroje se systémy Sinumerika 810D/840D a Heidenhain iTNC530.
Aplikace znalosti anglického jazyka.

Prerekvizity

Velmi dobrá znalost předmětu Výrobní technologie II, Technologie výroby a Počítačové podpory technologie zvláště části obrábění.

Doporučená nebo povinná literatura

Piska, M., Cihlarova, P., Hill, M.: Fundamentals of CNC Machining. http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/ust/obrCNC/Fundamentals%20of%20CNC%20Machining.pdf
Sandvik Coromant: Metal Cutting Mechanics
Piska, M., Cihlarova, P., Hill, M.: Fundamentals of CNC Machining. http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/ust/obrCNC/Fundamentals%20of%20CNC%20Machining.pdf
Siemens AG: Sinumerik 810 - Fundamentals
2. AB SANDVIK COROMANT - SANDVIK CZ s.r.o. Příručka obrábění - Kniha pro praktiky. (Přel. z: Modern Metal Sutting - A Practical Handbook. Překlad M. Kudela.), 1. vyd., Praha, Scientia, s.r.o.,1997. 857s., ed. J. Machač, J. Řasa, ISBN 91-97 22 99-4-6.
Schneider, G.: Cutting Tool Applications
Siemens AG: Návody k programování. Návod k obsluze. 4. vydání, Erlangen, SIEMENS a.s., 2000, 469 s.
WAGNER,F.-HÄRLE,P.-MAYER,S.-WAGNER,E. Technika a programování NC strojů. 1. vydání 1994, Praha, 88s., ISBN 80-901-657-5-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro zápočet:
Aktivní účast ve cvičení, úspěšné zpracování řešených úloh nebo dílčího projektu, zaměřeného na probíranou látku, absolvování odborných a znalostních testů (nad 50%). V odůvodněných případech může být zadáno po dohodě s vyučujícím individuální zadání nebo jinak formulovaná úloha.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Výuka moderních technologií CNC obrábění. Programování řídicího systému Sinumerik 810D/840D,
ShopMill, ShoTurn. Programování řídicího systému Heidenhain iTNC530.
Implementace odborné terminologie v anglickém jazyce. Vyšší uplatnění absolventů ve výrobní praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Povinná prezence ve všech cvičeních a laboratorní výuce. Hospitace jinými učiteli (nepravidelná).
Absolvování studia podle charakteru tématiky (laboratoř/učebna).
Nahrazení v jiných cvičeních nebo samostatná práce na zpracovávané téma. Hodnocení aktivity ve výuce (laboratoř/učebna).
Úspěšné obhájení jejich předepsaných elaborátů, protokolů nebo technických zpráv.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-STG-K magisterský navazující

    specializace MTS , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný
    specializace STG , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný
    specializace STM , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy terminologie technologie obrábění na NC strojích.
2. Řezné materiály pro CNC obrábění.
3. Opotřebení řezných nástrojů.
4. Měření zatížení nástrojů při CNC obrábění.
5. Soustružení. Soustružnické operace a nástrojové vybavení.
6. Vrtání. Vrtací operace a nástrojové vybavení.
7. Frézování. Frézovací operace a nástrojové vybavení.
8. Základy CNC obrábění - SINUMERIK 810D/840D.SPY 280, MCV 1210.
9. Způsoby generování programu. Grafická simulace programu.
10. CNC obráběcí cykly. Obrábění obecných křivek a ploch.
11. CNC technologický postup, sekvence operací, seřizovací a nástrojový list.
12. Základy programování FV 25CNC/ Heidenhain iTNC 530.
13. DNC programování FV 25CNC/ Heidenhain iTNC 530.ShopMill, Shopturn.

Konzultace

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy terminologie technologie obrábění na NC strojích.
2. Řezné materiály pro CNC obrábění.
3. Opotřebení řezných nástrojů.
4. Měření zatížení nástrojů při CNC obrábění.
5. Soustružení. Soustružnické operace a nástrojové vybavení.
6. Vrtání. Vrtací operace a nástrojové vybavení.
7. Frézování. Frézovací operace a nástrojové vybavení.
8. Základy CNC obrábění - SINUMERIK 810D/840D.SPY 280, MCV 1210.
9. Způsoby generování programu. Grafická simulace programu.
10. CNC obráběcí cykly. Obrábění obecných křivek a ploch.
11. CNC technologický postup, sekvence operací, seřizovací a nástrojový list.
12. Základy programování FV 25CNC/ Heidenhain iTNC 530.
13. DNC programování FV 25CNC/ Heidenhain iTNC 530.ShopMill, Shopturn.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní popis obráběcích strojů a zařízení.
2. Výběr řezných nástrojů pro CNC obrábění.
3. Volba řezných podmínek. Opotřebení nástroje.
4. Měření zatížení nástroje.
5. Soustružení, výpočty.
6. Basic turning operations and tooling.
6. Základy CNC programování - SINUMERIK 810D.
7. Správa nástrojů, kódování. Práce s daty. Grafická simulace programů.
8. Testy.
9. CNC obráběcí cykly. Obrábění kontur.
10.CNC pracovní plán. Sekvence obráběcích operací.
11.-13. Technologická a ekonomická analýza CNC obrábění.