Detail předmětu

Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II

FSI-FAC-KAk. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován jako navýšení znalostí ze základů konstruování a strojírenské technologie - obrábění se zaměřením na materiálové, logistické a automatizační aspekty procesů, jež se odehrávají v rámci technologie obrábění v interakci stroj - nástroj - obrobek. Zvláštní důraz je kladen na optimalizaci technologických procesů při aplikaci výpočetní techniky.
Zabývá se řešením otázek s výběrem polotovaru, stanovením operací, operačními rozměry, výběrem strojního zařízení, volbou řezného nářadí a stanovením řezných podmínek včetně automatického programování NC strojů s aplikací CAM systému.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o strojírenské technologii a systémech výpočetní techniky a jejich klasifikace. Získání technik a znalostí s využitím výpočetní techniky v oblasti obrábění předmětů strojírenské výroby. Schopnost tvorby technologických postupů s aplikací výpočetní techniky ve strojírenské technologii. Osvojení metodiky práce v systémech CAM.

Prerekvizity

CAD systémy, základy technologických procesů - obrábění.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolektiv autoru:: Machining Data Handbook, Volume I.,II., Machining Data Center, 3rd edition, Cincinati, Ohio, 1980
Bejcek,V. at all:: CIM - pocitacova podpora vyrobniho procesu, VUT Brno, 1992
McMahon Ch., Browne J.: CAD CAM Principles, Practice and Manufacturing, 1998

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Povoleny jsou maximálně dvě absence za semestr. Zápočet bude udělen na základě prezence a po zpracování samostatně prováděných úkolů ve cvičeních. Účast na přednáškách je doporučená.
Zkouška prověří znalosti z přehledu a aplikací výpočetní techniky v používaných technologiích obrábění. V praktické části zkoušky budou posuzovány schopnosti studenta při tvorbě technologických postupů s aplikací systémů CAM užívaných ve strojírenské technologii.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Podat detailnější znalosti z procesů opracování a obrábění předmětů strojírenské výroby s aplikacemi systémů výpočetní techniky. Poskytnout budoucím technologům podklady pro optimální a kvalifikované rozhodování v rámci využití různých technologií pro opracování strojírenských materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální zadání a kontrola výsledků.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní popis sytému CAM, konfigurace
Přenos dat systému CAD/CAM-3D
Výroba děr v CAM
Editace dat pro zpracování v systému CAM
Výběr nářadí pro operace CNC systému, řezné podmínky
Jednoduché operace frézování v CAM
Tvarové frézování v CAM
Speciální operace v systému CAM
Postprocessing zpracovaných programů v systémech CAM

Konzultace

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Popis systému CAM
2. Přenos dat systému CAD/CAM-3D
3. Výroba děr v CAM
4.-5. Editace dat pro zpracování v systému CAM
6.-7. Výběr nářadí pro operace CNC systému, řezné podmínky
8. Jednoduché operace frézování v CAM
9.-11. Tvarové frézování v CAM
12. Speciální operace v systému CAM
13. Postprocessing zpracovaných programů v systémech CAM

eLearning