Detail předmětu

Bezpečnostní inženýrství

FSI-9BEIAk. rok: 2020/2021

Bezpečnostní inženýrství, návaznost na ekologii a kvalitu procesů.
Selekce zdrojů rizika vyžadujících další analýzu rizika.
Detailní analýzy, systematická identifikace zdrojů rizika.
Modelování následků, vlastnosti modelovacích nástrojů.
Scénáře závažné havárie, identifikace a popis rozvoje události.
Odhady pravděpodobností primárních událostí.
Hodnocení přijatelnosti rizika.
Pojetí předmětu vychází z přístupu k bezpečnosti procesů a zařízení vyvinutého Centrem pro bezpečnost procesů při společnosti AIChE.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Posluchač si osvojí použití pokročilých metod a postupů bezpečnostního inženýrství, při kterých je potřeba zahrnout do výchozích úvah široké spektrum souvislostí technických, ekonomických i ekologických.

Prerekvizity

Ke studiu daného předmětu je nutná znalost základů matematiky, fyziky a termodynamiky, které student absolvoval během vysokoškolského studia. Studium předmětu je určeno pro studenty, kteří v průběhu studia absolvovali základní výuku zaměřenou na bezpečnostní inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

Center for Chemical Process Safety (1993). Guidelines for Auditing Process Safety Management Systems. Center for Chemical Process Safety/AIChE.
Mannan, Sam. Lees´ loss prevention in the process industries : hazard identification, assessment and control. 3rd ed. Elsevier, 2005. ISBN 0-7506-7555-1.
CROWL, D. A., LOUVAR, J. Chemical Process Safety. Prentice Hall. Englewood Cliffs.
Center for Chemical Process Safety (2010). Guidelines for Process Safety Metrics. Center for Chemical Process Safety/AIChE.
Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries. International Atomic Energy Agency. Vienna 1996. 61 s. ISSN 1011-4289.
Smith, D., J. Reliability, Maintainability and Risk - Practical Methods for Engineers (7th Edition). 2005. Elsevier.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou konzultací, které mají charakter ověření aplikacemetod dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Řešení případových studií, ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu je seznámit posluchače s filosofií preventivního přístupu k bezpečnosti složitých procesů. Velké průmyslové havárie demonstrují následky závažných chyb ve stádiích technického života zařízení.
Kurz seznamuje s moderními metodami a postupy vyvinutými ve vyspělých zemích Evropy a světa.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět je realizován formou konzultací, je kontrolovaná účast.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Velké průmyslové nehody a havárie, následky, nutnost preventivního přístupu.
Přehled metod pro identifikaci zdrojů rizika a hodnocení rizika.
Identifikace zdrojů rizika - sytematické, indexové metody a zkrácené metody.
Identifikace zdrojů rizika metodou HAZOP, předpoklady, aplikační možnosti.
Posuzování společenského rizika z průmyslových činností.
Odhad neurčitosti nežádoucí události, nejistota v metodách analýzy rizik.
Komplexní pojetí rizika, přijatelnost individuálního a společenského rizika.