Detail předmětu

Informační systémy a počítačové sítě

FSI-GIFAk. rok: 2020/2021

Informační systémy tvoří v současné době velmi důležitou součást výrobních systémů. Efektivní práce s daty a informacemi nabývá na významu zejména v souvislosti s koncepcí programu Průmysl 4.0. V předmětu jsou probírány základní pojmy z teorie informace, studenti jsou seznámeni se strukturou moderních informačních systémů, jejich projektováním a nasazením v oblasti výrobních systémů prostřednictvím nejmodernějších metod softwarového inženýrství. Dále jsou studenti seznámeni s prostředky počítačových sítí, jejich významem v komunikačním subsystému informačních systémů ve výrobě.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Posluchači získají teoretické znalosti z oblasti budování a užívání informačních systémů ve výrobních podnicích a teoretické i praktické znalosti z oblasti databázových systémů a počítačových sítí z pohledu uživatelů výrobních systémů.

Prerekvizity

Praktická znalost práce s počítačem, základní znalosti o propojování počítačů do sítí.

Doporučená nebo povinná literatura

Molnár Z. aj. - Informační systém podniku, skripta UTB Zlín, ISBN 80-238-6525-0 (CS)
Bigelow S.J.: Mistrovství v počítačových sítích, Computer Press 2004, ISBN 80-251-0178-9 (CS)
Bigelow S.J. Mistrovství v počítačových sítích, Computer Press 2004, ISBN 80-251-0178-9 (CS)
McMillan T. - Cisco Networking Essentials, John Wiley & Sons 2012, ISBN 978-1-118-09759-5 (EN)
OLIVÉ, Antoni. Conceptual modeling of information systems. Berlin: Springer, 2007, xxv, 455 s. ISBN 9783540393894 (EN)
TANENBAUM, Andrew S. Computer networks. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall, c2003, xx, 891 s. ISBN 0-13-066102-3 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení a dále aktivita ve cvičení. Student zpracuje k zápočtu samostatnou práci v předepsaném rozsahu a kvalitě. Na základě kvality práce ve cvičení, získává student až 30 bodů ke zkoušce Práce musí být odevzdána v písemné formě a učitelem zkontrolována a uznána. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 70 bodů, kde 30 bodů získává ze cvičení. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit posluchače se základními požadavky na zpracování informací ve výrobních podnicích a způsobech jejich pokrytí zejména použitím informačních systémů pro tyto účely. Dále se seznámí s vývojem a tříděním IS používaných ve výrobních podnicích, jejich strukturou a způsobem jejich výstavby. Velká pozornost je věnována databázím jako základnímu prvku IS. Posluchači se rovněž seznámí se základními vlastnostmi počítačových sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. Při neúčasti omluvené ze závažných důvodů je možnost náhrady samostatným řešením zadaných úloh ze zameškané látky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-VSR-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 2. Vymezení obsahu předmětu - systémy, informace, velikost informace, přenos informace, kódy a kódování
3. - 4. Struktura IS výrobního podniku, IS pro řízení výroby - MRP, MRPII, CIM, ERP
5. - 6. Informační strategie ve výrobním podniku
7. - 8. Data a jejich zpracování v IS - databázové systémy, jejich typy a architektura, relační databáze
9. - 10. SQL jako příklad databázového jazyka
11. - 12. Počítačové sítě - základní pojmy a terminologie, internet a jeho základní služby
13. Zápočet

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Práce s daty, komprese dat a jejich šifrování
2. Databáze MS Access, tabulky a tvorba dotazů
3. Databáze MS Access, relační databáze
4. SQL - příkazy pro výběr a prezentaci dat
5. SQL - příkazy pro modifikaci dat, externí přístup do DS
6. SQL - příkazy pro modifikaci dat, externí přístup do DS
7. IoT a cloudové systémy - základní informace
8. IoT a cloudové systémy - praktické příklady
9. Počítačové sítě, internet a jeho základní služby
10. Tvorba webových stránky - statické, dynamické
11. Tvorba webových stránky - dynamické
12. Kompletace závěrečných protokolů
13. Zápočet

eLearning