Detail předmětu

Programmable Logic Devices

FEKT-MPA-PLDAk. rok: 2021/2022

Studenti prohloubí své znalosti číslicové techniky, především s ohledem na implementaci digitálních systémů v obvodech FPGA, případně ASIC. V rámci přednášek získají přehled o současném stavu technologie těchto obvodů, používaných architektur, principu návrhu a použití základní bloků číslicové techniky (čítače, stavové automaty, paměťové struktury). V rámci počítačových cvičení se naučí pracovat s návrhovým systémem pro obvody FPGA/CPLD. To zahrnuje popis číslicového systému (VHDL, schéma, IP jádra), jeho implementace a verifikaci s využitím simulátoru. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni navrhnout a s využitím jazyka VHDL nakonfigurovat jednoduchý systém s obvodem FPGA.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu: (a) dokáže vytvořit popis jednoduchého číslicového systému pomocí jazyka VHDL; (b) dokáže provést verifikaci číslicového systému s využitím jazyka VHDL; (c) je schopen vybrat vhodný typ stavového automatu pro konkrétní aplikaci a výběr zdůvodnit; (d) je schopen provést návrh a implementaci stavového automatu pomocí jazyka VHDL; (e) dokáže porovnat architektury různých obvodů PLD a vybrat vhodnou architekturu pro danou aplikaci; (f) je schopen stanovit požadavky na časové parametry designu a ověřit jejich splnění po jeho implementaci; (g) umí implementovat základní IP jádra, jako jsou paměti a jednoduché bloky pro číslicové zpracování signálů (FIR filtry); (h) dokáže do obvodu FPGA implementovat jednoduchý mikrokontrolér, naprogramovat jej a použít v cílové aplikaci; (i) je schopen stanovit požadavky na napájecí systém obvodu FPGA; (i) dokáže provést rozvahu a nalézt vhodné řešení signálové integrity.

Prerekvizity

Studenti musí znát základy impulzové a číslicové techniky: Booleova algebra, Karnaughovy mapy, pravdivostní tabulky, funkce základních hradel a klopných obvodů, princip a vlastnosti průchodu signálu aktivními a pasivními přenosovými články.

Doporučená nebo povinná literatura

Lindh, L., Klevin, T.: Advanced HW/SW Embedded System for Designers, FPGA - System On Chip. Independently published, 2018, ISBN: 978-1731115812 (EN)
Wilson, P.: Design Recipes for FPGAs: Using Verilog and VHDL, 2nd Edition. Newnes, 2018, ISBN: 978-0080971292 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Předmět je orientován silně prakticky s důrazem na zvládnutí látky v počítačovém cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou hodnoceni průběžně během semestru za aktivní práci v počítačových cvičeních (36 b). Povinná závěrečná zkouška se skládá z písemné (16 b), praktické (33 b) a ústní části (15 b).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky integrovaných číslicových obvodů, vznik a vývoj obvodů CPLD, FPGA.
2. Úvod do jazyka VHDL.
3. Základy číslicových systémů: hradla, klopné obvody, posuvné registry, čítače.
4. Teorie konečných stavových automatů, Moorův a Mealyho stavový automat.
5. Praktický návrh a aplikace konečných stavových automatů, mikrosekvencery.
6. Základní architektura obvodů FPGA: logické buňky, propojovací struktura, vstupně/výstupní buňky.
7. Časové parametry číslicových obvodů, metastabilita, metody zvyšování pracovního kmitočtu.
8. Hodinové domény v obvodech FPGA, clock enabling, clock management, synchronní a asynchronní nulování.
9. Realizace paměťových struktur v FPGA, použití RAM, ROM, FIFO.
10. Číslicové zpracování signálů v FPGA, bloky pro podporu DSP operací.
11. Pokročilé bloky integrované v FPGA, HARD a SOFT IP jádra, implementace základních jader.
12. Procesory v FPGA, SoC, technologie výroby FPGA, konfigurace.
13. Integrita signálů, návrh plošných spojů a systému napájení pro FPGA, vliv radiace.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základní principy práce s obvody FPGA, a to jak z hlediska jejich konfigurace (programování), tak jejich výběru a aplikace (začlenění do systému).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPA-MEL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPAD-MEL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPAJ-TEC magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning