Detail předmětu

Hydromechanika

FSI-5HY-AAk. rok: 2020/2021

Hydromechanika má seznámit studenty se základními zákony a teoriemi mechaniky kapalin a plynů (tekutin) tak, aby byli schopni je aplikovat na jednoduché systémy, objasnit a předpovědět jejich chování. Získané znalosti jsou předpokladem pro pochopení teoretických základů moderních technických disciplin.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Předmět Hydromechanika umožňuje studentům získat znalosti o vlastnostech tekutin, rovnováze sil v tekutinách za klidu, o pohybu tekutin v silových polích, základech hydraulických strojů, metodách řešení dynamiky a kinematiky proudových polí, obíhání těles a exper.metodách.Student se naučí řešit úlohy v hydromechnice a vytvářet modely ke studiu vybraných technických problémů.

Prerekvizity

Obecné znalosti matematiky a fyziky na úrovni absolvovaných kurzů na FSI. Základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu.

Doporučená nebo povinná literatura

1) Šob, Fr. Hydromechanika. Brno, CERN 2001
Janalík, J., Šťáva, P.,Mechanika tekutin. Ostrava, VŠB 2000
2) Fleischner, P., Hydromechanika. Brno, VUT 1981

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu : prezence ve cvičeních. Získání klasifikačního stupně E na kontrolní práce v teoretickém cvičení, jejichž termín konání je stanoven na začátku semestru. Pokud tuto podmínku student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku. Absolvování všech úloh v laboratorním cvičení, splnění podmínek průběžné kontroly a odevzdání požadovaných elaborátů.
Zkouška: prověřuje znalost zákonů a jejich aplikaci na příkladech. Zkouška se skládá ze tří částí.
1. část: test - zde má student prokázat základní teoretické znalosti z přednášené láty
2. část: příklady - v této části student prokáže schopnosti řešit konkrétní příklady z hydrostatiky a hydrodynamiky
3. část: ústní - tato část není povinná a slouží k upřesnění klasifikace.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu Hydromechanika je seznámit studenty se základními zákony a teoriemi klasické a moderní hydromechaniky tak, aby byli schopni je aplikovat na jednoduché systémy, objasnit a předpovědět jejich chování. Úkolem je, aby si studenti uvědomili, že hydromechanika je teoretickým základem i výsledkem inženýrských disciplin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře a písemné práce na cvičeních.
Účast na laboratorních cvičeních.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod, základní pojmy a jednotky. Vlastnosti kapalin.
2.Hydrostatika, Eulerova rovnice hydrostatiky, Pascalův zákon, hydrostatická rovnováha
v relativním prostoru.
3.Hydrostatika, síly na plochy, metoda náhradní plochy, vztlak a plavání těles, metacentrum.
4.Hydrodynamika, úvod, základní pojmy, metody popisu kontinua. Rovnice kontinuity, Eulerova
rovnice hydrodynamiky, Bernoulliho rovnice, Věta o změně hybnosti.
5.Navier Stokesova rovnice. Turbulentní proudění, Reynoldsova rovnice.
6.Jednorozměrné proudění potrubím, předpoklady, rovnice kontinuity, aplikace Bernoulliho
rovnice, ztráty v potrubí, hydrodynamický účinek kapaliny na potrubí. Výtok z nádob,
vyprazdňování nádob.
7.Proudění v otevřených kanálech a žlabech, přepady přelivy. Výtok dlouhým potrubím,
hydraulický ráz.
8.Jednorozměrné proudění v rotujícím kanále, Eulerova turbínová věta. Rozdělení čerpadel,
Hydrodynamická čerpadla, měrná energie, výkon, účinnost, charakteristika. Pracovní bod
čerpadla. Spolupráce hydrodynamických čerpadel.
9.Hydraulické stroje – turbíny, základní rozdělení, výkon, měrná energie, kavitace.
10.Hydrodynamický účinek kapaliny na desku, výpočet Peltonovy turbíny.
11.Laminární proudění mezi rovnoběžnými deskami, v kruhovém a mezidruhovém prostoru.
12.Experiment, měření hydraulických veličin, tlak, rychlost, viskozita.
13.Teorie podobnosti, podobnostní čísla, PI teorém, měření na modelech.

Cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výpočtová cvičení v návaznosti na předchozí přednášky

Cvičení s počítačovou podporou

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příprava, absolvování a vyhodnocení laboratorních experimentů

eLearning