Detail předmětu

Technologie výroby letadel II

FSI-OT2Ak. rok: 2020/2021

Předmět Technologie výroby letadel II seznamuje studenty s principy a možnostmi speciálních technologických metod uplatňovaných v letecké výrobě. Svařování, pájení a lepení. Výroba přesných leteckých odlitků. Obrobitelnost leteckých materiálů, obrábění typických konstrukčních dílců. Zasklení kabin, zpracování organického skla. Aditivní metody výroby. Povrchové úpravy leteckých výrobků. Organizace výroby a montáž leteckých výrobků. Technologie oprav

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti potřebné pro variantní posouzení speciálních technologií, pro posouzení technologičnosti konstrukce a pro rámcové zpracování technologických postupů spojování, výroby přesných odlitků, obrábění, zpracování organického skla, povrchových úprav a montáže.

Prerekvizity

Základní poznatky o struktuře, fázových přeměnách a vlastnostech kovových konstrukčních materiálů. Základní technologické metody a principy zpracování kovových materiálů - svařování, pájení, odlévání, obrábění.

Doporučená nebo povinná literatura

LUDVÍK,F.-KOZÁK,A.-SVOBODA,O. Rakety I. Brno: VAAZ, U-1176/I, 1982. 478 s. (CS)
LUDVÍK,F.-KOZÁK,A.-SVOBODA,O. Rakety II. Brno: VAAZ, U-1176/II, 1982. 478 s. (CS)
RUŽIČKA,B.-KROULÍK,J. Vojenské rakety. Praha: Naše vojsko, 1985. 586 s. (CS)
FOLTÝN,J. Raketové pohonné hmoty, Brno: VAAZ, S-1870, 1987. 199 s. (CS)
SUMMRFIELD,M. Solid Propelant Rocket Research, London: Academic Press. 440 s. (EN)
BOLLINGER.L.E. Issledovanije raketnych dvigatělej na židkom toplive. Moskva: Izdatělsvo Mir, 1964. 454 s. (RU)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování povinné výuky a odevzdání všech předepsaných elaborátů. Zkouška z předmětu je ústní. Zkušební otázka obsahuje praktickou a teoretickou část. V praktické části řeší student jednoduché konkrétní zadání, v teoretické části prokazuje hlubší znalosti ve dvou oblastech TVL. Výsledné hodnocení je dáno výsledkem dosaženým u zkoušky. Výsledek zkoušky je dán z 1/3 praktickou částí a ze 2/3 teoretickou částí otázky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Technologie výroby letadel II je seznámit studenty se speciálními technologickými postupy uplatňovanými v moderních leteckých konstrukcích, v rozsahu nezbytném pro konstruktéry letadel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro studenty jsou povinná cvičení a laboratoře. Odůvodněnou neúčast na cvičeni lze nahradit zpracováním náhradního individuálního zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výroba lepených konstrukcí
2. Tlakové svařování lehkých slitin
3. Metody tavného svařování leteckých konstrukcí
4. Vysokoteplotní pájení
5. Obrobitelnost a zvláštnosti obrábění leteckých materiálů
6. Obrábění typických konstrukčních dílů letadel
7. Metalurgické zpracování leteckých materiálů a výroba přesných odlitků
8. Aditivní technologie v letecké výrobě
9. Zasklení kabin a zpracování organického skla
10.Mechanické, chemické a elektrochemické úpravy povrchu
11.Chemické a fyzikální povlakování, nátěrové systémy
12.Montážní a sestavovací operace
13.Technologie oprav

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

12.Vlastnosti lepeného spoje
13.Vlastnosti nátěrového systému

Cvičení

11 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vlastnosti lepeného spoje
2. Návrh lepeného spoje
3. Parametry odporového svařování hliníkové slitiny
4. Obrobitelnost leteckých materiálů
5. Technologický postup chemického frézování
6. Technologičnost konstrukce přesných odlitků
7. Parametry mechanického zpevnění kuličkováním
8. Technologický postup anodické oxidace
9. Technologický postup montáže podsestavy
10.Technologické příčiny poruch leteckých částí
11.Technologický postup opravy konstrukce