Detail předmětu

Mechanika letu II

FSI-OMLAk. rok: 2020/2021

Těžiště kursu spočívá v seznámení studentů s klasickou teorií a metodami řešení stability a řiditelnosti letounu. Odvození pohybových rovnice pro řešení dynamické stability atmosférických letounů. Odchylkové pohybové rovnice, stavové rovnice pohybu letounu. Aerodynamické stabilitní derivace-jejich význam a výpočet. Metody řešení podélné a stranové dynamické stability. Ovladatelnost a obratnost letounu. Vyvažitelnost. Požadavky na letové vlastnosti. Letoun jako dynamický systém.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní kritéria hodnocení letových vlastností atmosférického letounu. Kvalitativní i kvantitativní posouzení letových vlastností z hlediska návrhu i optimálního využití letounu.

Prerekvizity

Základy vysokoškolské matematiky - diferenciální a integrální počet, obyčejné diferenciální rovnice. Základy obecné mechaniky - silové účinky na tělesa,kinematika, dynamika prostorového pohybu tělesa.

Doporučená nebo povinná literatura

Etkin,B.- Reid,L.D. Dynamics of Flight - Stability and Control, 3.vyd., New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996. 382 s. ISBN 0-471-03418-5. (EN)
Etkin,B.- Reid,L.D. Dynamics of Flight - Stability and Control, 3.vyd., New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996. 382 s. ISBN 0-471-03418-5. (EN)
Cook,M.V. Flight Dynamics Principles. London: Arnold, 1997. 397 s. ISBN 0-470-23590-X. (EN)
Cook,M.V. Flight Dynamics Principles. London: Arnold, 1997. 397 s. ISBN 0-470-23590-X. (EN)
Daněk,V. Mechanika letu II - Letové vlastnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 334 s. ISBN 978-80-7204-761-1. (CS)
McCormick,B.W. Aerodynamics,Aeronautics and Flight Mechanics. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1979. 652 s. ISBN 0-471-03032-5. (EN)
Daněk,V. Mechanika letu II - Letové vlastnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 334 s. ISBN 978-80-7204-761-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a následná ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá na písemné zkoušce, která sestává z části bez pomůcek (všeobecné znalosti teoretické) a části řešení zadaného problému s použitím pomůcek (svých zápisů z přednášek a cvičení). Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je objasnit základní úlohy mechaniky letu atmosférických letadel, seznámit studenty s metodami výpočtu parametrů stability a řiditelnosti a naučit studenty posoudit vliv návrhových parametrů letounu na jeho letové vlastnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné, cvičení je povinné a kontrolovaná účast. Minimálně 80%. Náhrada formou individuálně zadávaných souborů příkladů k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní pojmy a definice.
2. Podélná statická stabilita letounu.
3. Stranová statická stabilita letounu.
4. Podélná ovladatelnost a vyvažitelnost letounu.
5. Podélná obratnost letounu.
6. Stranová ovladatelnost letounu.
7. Lety s asymetrickým tahem. Minimální rychlost řiditelnosti.
8. Stranová obratnost letounu.
9. Obecné rovnice pro řešení úplného pobybu letounu.
10.Linearizované odchylkové pohybové rovnice pro řešení dynamické stability.
11.Podélná dynamická stabilita letounu s pevným řízením - rychlé a fugoidální kmity.
12.Stranová dynamická stabilita - spirálová nestabilita, Dutch roll.
13.Zvláštní případy letu. Pádové vlastnosti. Vývrtka.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet polohy neutrálního bodu letounu a statické zásoby s pevným řízením.
2. Výpočet polohy neutrálního bodu letounu a statické zásoby s volným řízením.
3. Výpočet polohy dynamického bodu letounu a dynamické zásoby s pevným řízením.
4. Výpočet polohy dynamického bodu letounu a dynamické zásoby s volným řízením.
5. Výpočet gradientů řídicích sil s ohledem na ovladatelnost.
6. Výpočet gradientů řídicích sil s ohledem na ovladatelnost.
7. Výpočet gradientů řídicích sil s ohledem na obratnost.
8. Výpočet gradientů řídicích sil s ohledem na obratnost.
9. Výpočet minimální rychlosti řiditelnosti.
10.Výpočet podélné dynamické stability - rychlé kmity.
11.Výpočet podélné dynamické stability - fugoidální kmity.
12.Výpočet stranové dynamické stability - spirálový pohyb.
13.Výpočet stranové dynamické stability - Dutch roll.

eLearning