Detail předmětu

Robust and algebraic control

FEKT-MPA-RALAk. rok: 2020/2021

Kurs je zaměřen na aplikaci algebraické teorie pro analýzu a syntézu regulačních obvodů. Obsah tvoří agebraická teorie řízení, návrh různých typů regulátoru pomocí polynomiálních metod, typy neurčitostí dynamických systémů, úvod do robustního řízení.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student jsou schopni zacházet se základními metodami návrhu regulátoru algebraickými metodami. Dále rozumí problematice robustního řízení.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Doyle, Francis, Tannenbaum: Feedback Control Theory, Macmillan Publishing (EN)
Scherer, Weiland: Linear matrix inequalities in control. DISC, 2000 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Podklady k přednáškám a ke cvičení jsou pro studenty dostupné z webových stránek předmětu. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Cvičení. Individuální projekt. Max. 30 bodů.
Kombinovaná zkouška. Max. 70 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky
2. Algebraická teorie, řešení polynomiální rovnice, obecné řešení, speciální řešení, podmínka řešitelnosti.
3. Aplikace algebraických metod. Metoda PP, EMMP, třída stabilizujících regulátorů.
4. Tvarování citlivostní funkce. Citlivostní funkce a zásoba stability v modulu, šablona na citlivostní funkci, doplňkové polynomy v regulátoru a v jeho návrhu.
5. Časově optimální diskrétní řízení. Ovládání, 1DOF, 2DOF, konečné a stabilní řízení s nenulovými počátečními podmínkami.
6. Kvadraticky optimální diskrétní ovládání a řízení.
7. Stochastické řízení. Návrh regulátoru na minimální rozptyl výstupu, způsob validace navrženého regulátoru, zobecněný regulátor na minimální rozptyl výstupu.
8. Intervalové polynomy. Princip vyloučení nuly, množina hodnot, Michailov-Leonardovo kritérium stability, Charitonovy polynomy.
9. Úvod do robustního řízení. Pojem robustnost, normy systémů a signálů, LFT, systémové matice a operace s nimi.
10. Popis neurčitostí. Parametrické a neparametrické neurčitosti, jejich popis v programu Matlab Simulink.
11. Návrh regulátoru metodou smíšených citlivostních funkcí, GS regulátor.
12. Opakování probraného učiva.

Cíl

Vybavit posluchače univerzálním nástrojem pro řešení úloh automatického řízení a seznámit je s problematikou robustního řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning