Detail předmětu

Nauka o krajině

FAST-BSA012Ak. rok: 2020/2021

Vývoj středoevropské krajiny, historický vliv člověka a jeho činnosti na krajinu a její vývoj, problémy fungování kulturní krajiny.
Stabilita krajiny a její hodnocení, územní systémy ekologické stability. Rekultivace.
Voda v krajině, problémy v ploše povodí i ve vodních tocích, revitalizace toků a dalších vodních ploch.
Vodní eroze, možnosti protierozní ochrany.
Základy pedologie, meteorologie a klimatologie ve vztahu ke krajině.
Základní legislativa.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Získání základních znalostí o vývoji a fungování krajiny a vlivu člověka na ni.

Prerekvizity

Základní znalosti chemie, biologie a fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj středoevropské krajiny, vliv přírodních faktorů a činnosti člověka na krajinu, problémy fungování kulturní krajiny.
2. Základy pedologie – vývoj půdy, půdní typy, druhy, BPEJ.
3. Zákady meteorologie a klimatologie – atmosféra a její vliv na krajinu.
4. Stabilita krajiny, její hodnocení, územní sysémy ekologické stability.
5. Problémy v krajině, rekultivace.
6. Voda v krajině.
7. Revitalizace vodních toků a dalších vodních ploch.
8. Erozní procesy v krajině.
9. Protierozní ochrana, organizační agrotechnická a biotechnická opatření.
10. Základní legislativa, možnosti dotačních programů.

Cíl

Znalosti zákonitostí fungování krajiny, přehled krajinných typů, podstatu a zákonitosti jejich vzniku, vývoj a změny krajiny vlivem zásahů lidské civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor