Detail předmětu

Financování

FAST-CV059Ak. rok: 2020/2021

Finance, finanční soustava. Pojem podnikových financí. Podniková finanční soustava. Nástroje a zásady finančního řízení. Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura. Oběžný majetek podniku, řízení jeho financování. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování OP. Dlouhodobé potřeby podniku a financování těchto potřeb. Financování projektu (zakázky). Vztah podniku a státního rozpočtu. Daňová soustava ČR a její vliv na podnikové finance. Vztah podniku a banky. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich vliv na peněžní toky ve firmě. Podstata finančního plánování.Veřejné finance, základní informace ve vazbě na financování firmy. Strukturální fondy EU, Kohézní fond.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalosti peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Osvojení práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.

Prerekvizity

Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.
3.-4. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.
5.-6. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.
7. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.
8. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.
9.-10. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob. Daň z příjmu právnických osob.
11. Daň z nemovitostí. Daň silniční. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň spotřební.
12. Daň z přidané hodnoty.
13. Veřejné finance. Strukturální fondy. Dotace

Cíl

Seznámení se základními kategoriemi z oblasti podnikového financování. Pochopení peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor