Detail předmětu

Reverzní logistika

FP-SrlKAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytne studentům náhled do problematiky reverzní logistiky a její provázání s obchodními činnostmi, především v rámci spotřebitelského trhu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice reverzní logistiky ve vazbě na obchod a obchodní procesy v podniku, a aplikovat jednotlivé činnosti v podniku.

Prerekvizity

Studenti musí znát obecný popis podnikového prostředí a s tím spojená témata jako jsou logistika, ekonomika podniku, obchod a marketing. Vyjma uvedených témat musí studenti mít také znalosti z oblasti obchodního podnikání.

Doporučená nebo povinná literatura

BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J., COOPER, M. B. (2010). Supply Chain Logistics Management. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill. 498 p. ISBN 9780071276177.
DIENER, D., PELTZ, E., LACKEY, A., BLAKE, D. J., VAIDYANATHAN, K. (2004). Value Recovery from the Reverse Logistics Pipeline. Pittsburg: RAND, 64 p. ISBN 0-8330-3679-3.
GOVINDAN, K., SOLEIMANI, H., KANNAN, D. (2015). Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future. European Journal of Operational Research, 240(3), 603-626. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.07.012.
FERNIE, J., SPARKS, L. (2009). Logistics & retail Management: Emerging Issues and New Challenges in the Retail Supply Chain. 3rd ed. London: Kogan Page, 284 p. ISBN 978-0-7494-5407-4.
NIKOLAIDIS, Y. (2013). Quality Management in Reverse Logistics: A Broad Look on Quality Issues and their Interaction with Closed-Loop Supply Chains. London: Springer, 158 p. ISBN 978-1-4471-4536-3.
CHRISTOPHER, M. (2011). Logistics & Supply chain Management. 4th ed. Harlow: Pearson education, 276 p. ISBN 978-0-273-73112-2.
VARUN KUMAR, S. G. (2016). Best Practices for Reverse Logistics Management. International Journal of Advanced Trends in Engineering and Technology, 1(1), 2456-4664. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2973336.
ROGERS, D. S., TIBBEN-LEMBKE, R. S. (1998). Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices. Reno: Reverse Logistics Executive Council, 281 p. ISBN 9780967461908.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba, aby student zpracoval zadaný projekt a úspěšně absolvoval zápočtový test. Prostřednictvím zápočtového testu prokáže student získané teoretické znalosti a jejich aplikaci. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 50% bodů podle stupnice ECTS.
Pro ohodnocení práce v průběhu semestru je uvažován následující systém bodového hodnocení: (1) zpracování návrhového listu individuálního projektu 10 b; (2) zpracování individuálního projektu 40 b.
Za průběžnou práci v semestru je možné získat celkem 50 bodů a student musí získat minimálně 50 % z tohoto počtu. Pro udělení zápočtu musí student dále absolvovat zápočtový test, kde může získat 100 b. Aby výsledné hodnocení odpovídalo klasifikaci ECTS, bude celkový bodový výsledek přepočten pomocí následujícího vztahu: (body_semestr+body_test)/1,5=(50+100)/1,5=100 b
Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 50 bodů po přepočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je vystavěn na teoretické výuce v podobě přednášek. Základní tematická náplň těchto přednášek je následující:
1. přednáška: Podniková logistika a systémové přístupy ve vazbě na zákaznické požadavky, pojmy a definice; Klasifikace logistiky a její principy, úkoly, cíle a strategie
2. přednáška: Supply chain management jako nástroj tvorby logistických cest
3. přednáška: Úvod do reverzní logistiky, základní terminologie, pojmy a definice
4. přednáška: Reverzní logistika v kontextu SCM a v podniku, specifikace jednotlivých činností
5. přednáška: Právní úprava reverzní logistiky
6. přednáška: Management zásob a jejich rozdělení, požadavky na skladování
7. přednáška: Řízení zboží, obalů a odpadu v podniku
8. přednáška: Logistické koncepce ve vazbě na environmentální požadavky
9. přednáška: Vliv vládních institucí na reverzní logistiku
10. přednáška: Udržitelná logistika a Supply Chain Management, City logistika
11. přednáška: Organizace logistického systému podniku a měření výkonnosti
12. přednáška: E-business a E-commerce
13. přednáška: Aktuální situace v České republice a Evropské unii

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s reverzní logistikou, jejími principy a využitím dílčích činností ve výrobních procesech. Studenti získají základní přehled o používaných činnostech reverzní logistiky a jejich využití v podnikovém prostředí s cílem tvorby dlouhodobých obchodních vztahů (s důrazem na obchodní činnosti).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není vyžadována. Dílčí zadaná práce (seminární, týmová, individuální) bude kontrolována dle zadaných kritérií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor