Detail předmětu

Elektronický obchod

FP-eoPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na oblasti:
Základního pojmového aparátu – systémů a modelů obchodu a elektronického obchodu,
Modelování elektronického obchodu,
Projektování elektronického obchodu,
Strategického řízení elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných komponentů elektronického obchodování firem.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát základní metodické postupy při projektování jednoduchých modelů elektronického obchodu, modelování struktur a chování dílčích částí elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných částí těchto obchodů. Osvojí si základní pojmový aparát systémového pojetí elektronického obchodu a možnosti modelování jednotlivých částí různých typů elektronického obchodu.

Prerekvizity

Práce s grafy a maticemi, množinové vyjádření závislostí, logické funkce, informační gramotnost, orientace v základních ekonomických kategoriích.

Doporučená nebo povinná literatura

DVOŘÁK, J.Elektronický obchod. MSD s.r.o. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc - Brno, 2005, 116 s.. ISBN 80-214-2236-X (CS)
DVOŘÁK, J.Elektronický obchod. MSD s.r.o. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc - Brno, 2005, 116 s.. ISBN 80-214-2236-X (CS)
DOUCEK, P. Manažerské informační systémy a jejich ekonomika, VŠE, Praha 2002, ISBN 80-245-0412-X (CS)
BASL, J. Podnikové informační systémy, podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2. (CS)
POUR, J. Informační systémy a elektronické podnikání, VŠE Praha 2003, ISBN 80-245-0227-5 (CS)
FRANCU, M. Internet pro podnikatele, 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-623-3. (CS)
GRUBLOVÁ, E. aj. Internetová ekonomika, 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2002. ISBN 80-7329-006-6. (CS)
SHIM, JAE K.. The international handbook of electronic commerce; Chicago: Glenlake Publishing : Fitzroy Dearborn, 2000; 309 s.; ISBN 1888998865 (EN)
POUR, J. Informační systémy a elektronické podnikání, VŠE Praha 2003, ISBN 80-245-0227-5 (CS)
RYBKA, M., MALÝ, O. Jak komunikovat elektronicky, 1. vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0208-8. (CS)
TONDR, L. Podnikáme s Internetem, 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-729-9. (CS)
VRABEC, V., WINTER, J. Internet, podnikatelská příležitost nebo hrozba?, 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-026-0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Na každém cvičení je prováděna průběžná kontrola postupného zpracování na PC zadaného úkolu (seminární práce) a prezentace vytvořených výsledků. Aktivní práce studenta na cvičeních je průběžně hodnocena a celkově hodnocena max. 40 body, úspěšné zpracování a prezentace zadaného úkolu je hodnoceno max. 60 bodů. Celkový počet bodů pro udělení zápočtu je min. 70 bodů.
Při hodnocení menším než 70 bodů je studentem zpracován a prezentován v novém termínu další zadaný úkol s ohodnocením max.50 bodů. Pro úspěšné udělení zápočtu je nezbytné získání min.70 bodů ze všech prací.
Požadavky ke zkoušce: každý student předloží zpracovanou seminární práci podle vzoru a při ústní zkoušce ukáže další možná variantní řešení zpracované seminární práce. Zásadním požadavkem je aktivní znalost studenta práce s PC tj. vyhledávání zadaných informací na internetu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Systém a model elektronického obchodu.
Obchod a elektronické obchodování.
Modely elektronického obchodu.
Modelování elektronického obchodu.
Vlastnosti elektronického obchodu.
Strategické řízení firmy a elektronický obchod.
Bezpečnost elektronického obchodu.
Projektování elektronického obchodu.

Cíl

Cílem předmětu je, aby studenti si osvojili základní terminologii v nové oblasti elektronického obchodování, metodické postupy při projektování vybraných informačních a komunikačních systémů internetového obchodování a uměli vytvářet jednoduché ekonomicky vyvážené vybrané modely elektronického obchodu pro firmy v ČR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech při zpracování seminární práce. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning