Detail předmětu

Základy ekonomie

FP-zaePAk. rok: 2020/2021

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.
Ve druhé části předmět pojednává o základních ekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro rozbor aktuálních otázek současné ekonomiky. Posluchač získá ucelené pensum znalostí o racionálním chování subjektů v tržním prostředí ve vztahu k otázkám dotýkajících se spotřeby, investic, inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobého růstu, hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiky. Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen vysvětlit základní pojmy z ekonomické teorie, principy ekonomického chování člověka, jakož i porozumí základnímu mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, včetně propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy firem a institucí.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické a matematické znalosti ze střední školy

Doporučená nebo povinná literatura

HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. C.H.Beck, 2011. 696 s. ISBN 978-8074000065.
ŠKAPA, S. Mikroekonomie. VUT v Brně, FP 2004. 90 s. ISBN 80-214-2566-0. (CS)
FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada. 2004. 802 s.ISBN 80-247-0471-4
MANKIW, G. N. Principles of Economics. 7th ed. Cengage Learning, 2014. 880 p. ISBN 128516587X. (EN)
GROLIGOVÁ I., MANDELÍK, P. Makroekonomie, FP VUT, Brno 2003, 130s. ISBN 80-214-2402-6 (CS)
KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, 2013. 126 s. ISBN: 978-80-214-4798- 1. (CS)
SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W. D. Economics. 19th ed. McGraw-Hill Education, 2009. 744 p. ISBN 978-0073511290. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 ze 40 možných bodů udělovaných na cvičeních. Body je možné získat ze 2 opakovacích písemných prací, a to opakovací písemná práce z části mikroekonomie psaná v 7. týdnu semestru a opakovací písemná práce z části makroekonomie psaná ve 13. týdnu semestru. Každá opakovací písemná práce bude obsahovat 3 příklady a 2 teoretické otázky. Z každé opakovací písemné práce student může získat maximálně 17 bodů, přičemž minimum bodů pro splnění je 9 bodů. Student má nárok na nejvýše jednu opravu opakovací písemné práce z mikroekonomie a nejvýše jednu opravu opakovací písemné práce z makroekonomie. Účast studentů na cvičení není kontrolována.

Forma zkoušky je písemná a obsahuje 15-20 teoretických otázek a 2 praktické příklady. Z teoretické části písemné práce může student získat maximálně 40 bodů a nutnou podmínkou pro splnění teoretické části zkoušky je 20 bodů. Praktická část písemné práce obsahuje 2 komplexní příklady (jeden z oblasti makroekonomie a jeden z oblasti mikroekonomie). Každý příklad je hodnocen maximálně 10 body, celkem tedy za praktickou část může student získat maximálně 20 b. Pro splnění praktické části písemné práce je nutné získat minimálně 10 b. V celkovém součtu musí student získat minimálně 30 bodů z písemné práce. Pokud splní výše uvedené podmínky, přičtou se studentovi body ze cvičení. Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 40 bodů a max. 60 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 – 100 b.
B: 80 – 89 b.
C: 70 – 79 b.
D: 60 – 69 b.
E: 50 – 59 b.
F: méně než 50 b

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Jestliže je studentovi schválen individuální studijní plán, je tento student povinen odevzdat písemně vypracované příklady předložené vyučujícím a napsat si opakovací písemné práce z části mikroekonomie i makroekonomie pro získání zápočtu. Z části mikroekonomie bude vybráno 10 příkladů ke zpracování, z části makroekonomie bude vybráno taktéž 10 příkladů ke zpracování. Zadané příklady k vypracování musí student odevzdat alespoň 2 dny před domluveným termínem pro opakovací písemnou práci.
Zkouška je písemná a pro její splnění jsou stanovena stejná pravidla jako pro standardní zakončení předmětu.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU V DISTANČNÍ FORMĚ (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do předmětu a základní východiska - Vznik ekonomie a jejího předmětu. Základní ekonomické principy, jejich měření. Chyby v ekonomickém způsobu myšlení a uvažování. Ceny jako mechanismus koordinace lidských činností. Racionální chování člověka. Statky a výrobní faktory. Domácnosti a firmy. Alternativní ekonomické systémy. Ekonomický koloběh výrobních faktorů a statků, důchodů domácností a příjmů firem.
2) Chování spotřebitele a formování poptávky – Teorie užitu. Optimum (rovnováha) spotřebitele. Tržní poptávka. Zákon klesající poptávky. Elasticita poptávky.
3) Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu - účetní náklady a ekonomické náklady. Účetní zisk a ekonomický zisk. Dělení nákladů. Zisk jako rozdíl výnosů a nákladů. Rovnováha firmy. Křivka nabídky a bod uzavření firmy. Elasticita nabídky
4) Tržní rovnováha a efektivnost - tržní rovnováha a rovnovážná cena. Dosahování tržní rovnováhy. Stabilita tržní rovnováhy. Vyrovnání mezního užitku a mezních nákladů.
5) Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence - vznik nedokonalé konkurence, základní charakteristika tržních struktur: monopol, oligopol. Monopolistická konkurence. Monopson.
6) Trh výrobních faktorů – trh kapitálu, trh práce a trh půdy (poptávka na trhu úvěrového kapitálu, nabídka peněžního kapitálu, rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka práce, poptávka po práci, rovnováha na trhu práce). Nezaměstnanost, její formy a příčiny vzniku. Měření nezaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti.
7) Mikroekonomická politika státu a zásahy státu do cen - Formy zásahů státu na ochranu trhu. Cenový strop. Účinek spotřební daně na změnu ceny a množství statku. Subvence k ceně (cenová podlaha).
8) Agregované veličiny - agregátní nabídka a agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS, sklon křivky AD. Model AS-AD.
9) Měření výkonnosti ekonomiky. Ukazatele typu produkt a důchod. Nominální, reálný a potenciální HDP. Alternativní ukazatele životní úrovně.
10) Makroekonomické cíle a hospodářská politika státu. Fiskální politika – veřejné finance, státní rozpočet, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
11) Teorie peněz, rovnováha na trhu peněz, peněžní multiplikátor.
12) Inflace a její příčiny, druhy inflace. Teorie Phillipsovy křivky. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
13) Vnější obchodní a měnová politika, volný obchod a protekcionismus, měnové kurzy.

Cíl

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie studenti porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v každodenním životě. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů na cvičení není kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning