Detail předmětu

Výzkumné metody v ekonomii

FP-vmePAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je obeznámit studenty s problematikou metodologie výzkumné práce a prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti realizace výzkumu budoucích absolventů pro praxi v mezinárodním obchodu a ekonomii nebo pro další pokračování v rámci akademického působení. Předmět je postaven na teoretických základech zákonitostí, postupů a pravidel provádění výzkumu po celou dobu výzkumného procesu tak, aby byl student individuálně a samostatně schopen vybrat problematiku výzkumu, vybrat vhodný přístup eventuálně strategii, metodu pro sběr dat, provést analýzu a interpretaci dat za účelem naplnění cíle nebo zodpovězení výzkumné otázky a následně tyto výsledky obhájit formou prezentace. Předmět svým zaměřením navazuje na zpracování závěrečné diplomové práce, ve které doplňuje analyticko-výzkumnou část a zvyšuje kvalitu návrhů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se obeznámí s celým procesem výzkumu, pravidly a postupy. Studenti budou znát základní výzkumné přístupy (kvalitativní/kvantitativní) a metody v nich používané. Studenti budou schopni vybírat vhodný výzkumný přístup (strategii) a metody sběru dat s ohledem na zvolenou problematiku a výzkumnou otázku/cíl. Studenti budou schopni vypracovat výzkumnou zprávu a prezentovat její výsledky. Studenti se naučí aplikovat výzkumné metody v praxi a uplatnit je v diplomové práci.

Prerekvizity

Předmět vyžaduje následující znalosti a dovednosti studenta: statistická analýza dat, pravděpodobnostní statistika, alespoň základní znalosti v oblasti provádění teoretické rešerše, schopnost shromažďovat a analyzovat data, interpretace dat, schopnost prezentovat výsledky projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

SAUNDERS, M., P. LEWIS a A. THORNHILL. Research methods for business students. 6th ed. Harlow: Pearson, c2012. ISBN 978-0-273-75075-8. (EN)
WONNACOTT, T. H. a R. J. WONNACOTT. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-09-0. (CS)
SURYNEK, A. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.
PAVLICA, K. Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha: Ekopress, 2000. ISBN 80-86119-25-4.
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách. V rámci přednášek i cvičení se využívají diskuze, individuální i týmová práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
Konečné hodnocení studentů bude postaveno na kvalitě zpracování individuálního výzkumného projektu včetně prezentace a absolvování zkoušky v podobě testu teoretických předpokladů. Obě dvě aktivity jsou v případě ukončení předmětu povinné.
Vyjímaje povinných aktivit pro získání absolvování předmětu, budou v průběhu cvičení studentům zadávány aktivity, které sice nejsou bodované, ale pomáhají ke zkvalitnění výstupů výzkumných projektů, v požadovaném čase a předcházejí neúspěchu zpracování projektu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem (ISP)
Po předložení schváleného plánu, musí student splnit aktivity v podobě vypracování a odevzdání individuálního výzkumného projektu lektorovi cvičení a absolvovat zkoušku v podobě testu. Podmínka je, aby student odevzdal kompletně vypracovaný projekt lektorovi cvičení nejpozději týden před konáním zkoušky. Obě dvě aktivity jsou v případě ukončení předmětu povinné.

Bližší specifikace:
Zakončení předmětu je postaveno na základě splnění dvou částí:
1) Vypracování a prezentace výzkumného projektu
Hodnocení výzkumného projektu je založeno na kvalitě kritické analýzy literární rešerše a výběru vhodné výzkumné strategie a metod. Dále pak na analýze, interpretace dat a vyvozených (diskutovaných) závěrů nebo praktických doporučení pro praxi. Celkový počet bodů, který může student získat je 70 bodů, které je rozděleno dle kvalitativních kritérií hodnocení takto:
20 bodů – literární rešerše a nastavení výzkumného rámce (10b), formulace cíle (10b),
20 bodů – výběr metodologie (10b), zvolená strategie a techniky sběru dat (10b),
20 bodů – analýza a vyhodnocení dat (10b), formulace závěrů (5b), přínos pro praxi nebo akademickou oblast (5b),
5 bodů – téma a struktura práce,
5 bodů – prezentace výsledků výzkumu.

2) Písemný test
Test praktických předpokladů bude sestaven z otázek, obsahově postavených na odpřednášené látce z přednášek pro prezenční formu studia. Celkový počet bodů, které může student z testu dosáhnout je 30 bodů. Z testu musí student získat minimálně 16 bodů. Pokud student v prvním termínu nezíská alespoň zmíněných 50 % bodů, má možnost psát opravný písemný test.

Dílčí a celkové hodnoceni:
Celkem, lze získat 100 bodů, z toho:
- vypracování a prezentace individuálního výzkumného projektu – 0-70 bodů (pro úspěšné absolvování musí student získat alespoň minimum 30 bodů).
- vypracování zkouškového testu – 0-30 bodů (pro úspěšné absolvování musí student získat alespoň 50 % tzn. min. 16 bodů).

Celkové hodnocení:
A – 89-100 bodů
B – 77-88 bodů
C – 65-76 bodů
D – 53-64 bodů
E – 46-52 bodů
F – 45 a méně bodů

Důvody k neudělení zápočtu:
- neodevzdání prezentace výsledku výzkumu,
- neodevzdání výzkumného projektu v termínu,
- získání méně než 46 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Struktura a obsah přednášek:
1. Úvod do předmětu (obsah, časový průběh a přínosy pro studenta), hodnotící podmínky a požadované aktivity, specifika výzkumu v rámci mezinárodního obchodu a ekonomie, návrh výzkumného procesu a jeho kritické faktory.
2. Stanovení stavu vědeckého poznání, stanovení výzkumných cílů a výzkumných otázek, největší úskalí vymezení, zdroje dat pro literární rešerše, konceptualizace tématu. Primární a sekundární výzkum, provedení před-výzkumu, deduktivní vs induktivní přístup.
3. Kvantitativní a kvalitativní přístupy, jejich strategie a metody sběru dat. Část 1: Operacionalizace v kvantitativním výzkumu, hypotézy, úroveň a jednotka analýzy, výběrový, kvótní a účelový výběr, validita a reliabilita, typy proměnných, archivní výzkum, typy databází a práce s vyhledáváním dat.
4. Část 2: Kvalitativní přístup - proces provádění, příprava a metody sběru dat, kvalitativní vzorkování, typy otázek v různých typech rozhovorů, analýza a interpretace kvalitativních dat (transkripce a kódování dat), zobrazování výsledků a interpretace dat.
5. Zpracování výsledků výzkumu do výzkumného projektu/zprávy, interpretace a diskuze dat, návrhy na doporučení pro praxi, příprava na prezentaci výzkumných výsledků.
6. Externista - archivní výzkum, práce se sekundárními a panelovými daty, jejich výhody a úskalí - bude upřesněno

Struktura a obsah cvičení:
1. Úvod do cvičení (podmínky získání zápočtu a průběh cvičení), postup při výběru a stanovení výzkumné problematiky, generování výzkumných myšlenek.
2. Provádění literární rešerše a vyhledávání zdrojů, formulování centrální výzkumné otázky a cíle, myšlenkové mapy a stromy relevance, práce s Google nástroji, konceptualizace, rozhodnutí o výzkumné filozofii, výzkumném přístupu a výzkumné strategii.
3.Kvantitativní výzkumné strategie – operacionalizace výzkumu, hypotézy, úroveň a jednotka analýzy, výběrový, kvótní a účelový výběr, validita a reliabilita, typy proměnných, archivní výzkum, práce s vyhledáváním dat v databázi Amadeus
4. Kvalitativní výzkumné strategie a jejich techniky sběru dat - sběr dat, operacionalizace, kvalitativní vzorkování, typy otázek v různých typech rozhovorů, analýza a interpretace kvalitativních dat (transkripce a kódování dat), zobrazování výsledků a interpretace dat.
5. - 6. Individuální a samostatná realizace výzkumu studentem v praxi
7. Odevzdávání prezentací výsledků výzkumu, odevzdávání kompletně zpracovaných výzkumných projektů dle podmínek
7. -8. Vyhodnocení výsledků a zapsání zápočtů do IS.

Cíl

Student získá relevantní znalosti z oblasti metodologie a procesu realizace výzkumu a schopnost je aplikovat v praxi na konkrétní problém související s diplomovou prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor