Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-OspPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na metodiky tvorby závěrečné práce. Konkrétně jde o vymezení obsahu, cíle a postupu řešení práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní ukoly pro vypracování diplomové práce. Jsou schopni vytvářet datové základny pro pozdější analýzy, vybírat vhodné numerické nástroje pro řešení a interpetovat výsledky.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti a dovednosti získané předchozím studiem.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura dle vedoucího diplomové práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím závěrečné práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě zpracování dílčí části diplomové práce dle pokynů vedoucího jsou studenti hodnoceni podle klasifikační stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je navázán na zaměření závěrečné práce každého studenta. Výuka probíhá individuálně ve vyhrazených hodinách, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování práce. Předmět je zaměřen zejména na vypracování teoretických východisek práce na základě literatury doporučené vedoucím práce, formulaci cílů práce a výběru metod použitých pro zpracování závěrečné práce.
1. Požadavky na závěrečnou práci.
2. Stanovení požadavků na teoretická východiska zpracování závěrečné práce.
3. Formulace řešeného problémů.
4. Strukturalizace problému a stanovení postupu zpracování.
5. Volba vhodných metod analýzy problémů.
6. Definování požadavků na návrhovou část práce.

Cíl

Cílem předmětu je vysvětlení nejnovějších poznatků a přístupů pro vypracování diplomové práce. Dílčím cílem je stanovení a výběr vhodných metod, nástrojů a postupů k zpracování diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor