Detail předmětu

Řízení podnikových projektů

FP-RrppKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen do oblasti řízení projektů. Předmět objasňuje současné trendy a mezinárodní standardy řízení projektů. Zabývá se oblastmi, jak plánovat a řídit projekty tak, aby mohly být dokončeny včas, v potřebné kvalitě a v rámci stanoveného rozpočtu. Nedílnou součástí je i SW podpora plánování a sledování projektu.
1. Projektový management podle standardu International Project Management Association
2. Project Management Body of Knowledge, metodika řízení projektů podle Project Management Institute
3. Organizační struktura řídícího týmu projektu, jejich role a zodpovědnosti
4. Procesní model projektu
5. Základní principy garantující dobrou praxi pro řízení projektu
6. Témata pokrývající oblasti, které musí být kontinuálně řízeny během projektu
7. Procesy v rámci logického toku životního cyklu projektu
8. Řízení na základě vyjímek a řízení změn
9. Koordinace a řízení projektových portfolií a programů
10. Ukazatele ekonomického hodnocení projektů a řízení dosažené hodnoty
11. Hodnocení vyspělosti projektového řízení
12. Projektové řízení služeb
13. Norma ČSN ISO 21500 pro řízení projektů

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět syntetizuje a kategorizuje mezinárodní standardy pro řízení podnikových projektů a seznamuje posluchače s celosvětově nejvýznamnějšími standardy řízení podnikových projektů v Evropě, USA, Velké Británii i v českém prostředí. Hlavní důraz předmětu je kladen na pochopení, osvojení metodiky Project IN Controlled Environements (PRINCE2). Zároveň budou studenti seznámeni s normou ČSN ISO 21500. Studenti budou mít znalosti pro získání certifikátu v oblasti projektového řízení.

Prerekvizity

Znalost základních pojmů z projektového řízení a jejich porozumění. Ovládání základních nástrojů využívaných v projektovém řízení v rámci celého životního cyklu projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5. (CS)
MURRAY, A. a kol.. Managing Successful Projects With PRINCE2 2009 Edition. (EN)
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fifth edition. Pennsylvania: PMI, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9. (EN)
PITAŠ, J. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2. Brno: Společnost pro projektové řízení, 2012. ISBN 978-80-260-2325-8. (CS)
ŘEHÁČEK, P. Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu. Praha: Česká společnost pro jakost, 2013. ISBN 978-80-02-02508-5. (CS)
JEŽKOVÁ, Z. a kol. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologií dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zkouškou. Samotná zkouška je písemná a ústní, hodnocení zkoušky vychází z klasifikační stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Projektový management podle standardu International Project Management Association
2. Project Management Body of Knowledge, metodika řízení projektů podle Project Management Institute
3. Organizační struktura řídícího týmu projektu, jejich role a zodpovědnosti
4. Procesní model projektu
5. Základní principy garantující dobrou praxi pro řízení projektu
6. Témata pokrývající oblasti, které musí být kontinuálně řízeny během projektu
7. Procesy v rámci logického toku životního cyklu projektu
8. Řízení na základě vyjímek a řízení změn
9. Koordinace a řízení projektových portfolií a programů
10. Ukazatele ekonomického hodnocení projektů a řízení dosažené hodnoty
11. Hodnocení vyspělosti projektového řízení
12. Projektové řízení služeb
13. Norma ČSN ISO 21500 pro řízení projektů

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s aktuálním stavem poznání v oblasti řízení podnikových projektů. K tomu je nutné procvičit získané znalosti, a to aplikováním na konkrétním projektu. Student si takto ověří behaviorální, technické a kontextové kompetence v podobě vlastních dovedností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky bude formou písemných prací a rešerší a je plně v kompetenci učitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor