Detail předmětu

Řízení nákladů

FP-KrnPDAk. rok: 2020/2021

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje se především na oblast řízení nákladů v podniků. V předmětu se vymezují rozdíly obsahu a pojetí finančního, nákladového a manažerského účetnictví. Stěžejní oblastí předmětu je řízení po linii výkonů a linii odpovědnosti. Metody klasifikace nákladů jsou základním předpokladem pro řízení nákladů v podniku (jednicové, režijní, přímé, nepřímé, variabilní, fixní). V předmětu jsou zahrnuty hodnotové nástroje, jako jsou kalkulace úplných nákladů, kalkulace neúplných nákladů, rozpočty a vnitropodnikové ceny. Pozornost je věnována i odpovědnostnímu řízení nákladů v souvislosti s vnitropodnikovými středisky. Studenti budou rozumět obsahu základních pojmů a jejich vztahům, dále budou schopni vybrat vhodné nástroje kalkulací v návaznosti na řízení nákladů v podniku, sestavit rozpočet vnitropodnikových středisek.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu řízení nákladů z hlediska řízení a provázanost na ekonomické činnosti v rámci podniku. Studenti budou znát teorii podnikových nákladů, kalkulací a rozpočtů v návaznosti na praktické příklady. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky hospodaření, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit výsledky hospodářské činnosti podniku a zpracovat výhled do budoucna.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti z předmětů Mikroekonomie, Ekonomiky podniku, Účetnictví a všeobecné matematicko-statistické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.
POPESKO B.; PAPADAKI Š. Moderní metody řízení nákladů. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 264 s. ISBN 978-80-247-5773-5.
DRURY, C. Cost And Management Accounting: An Introduction. South-Western Cengage Learning, 2011 p. 476. ISBN 9781408032138.
FIBÍROVÁ, J.; PETERA, P.; ŠOLJAKOVÁ L.; WAGNER J. Manažerské účetnictví - Nástroje a metody. 2. vyd.Wolters Kluwer ČR , 2016. 404 s. ISBN 978-80-7478-743-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu při výuce v prezenční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti řízení nákladů, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.

Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (5. a 6. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (9. a 10. týden ak. r.): 20 bodů

Min. počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány ústní zkouškou (on-line). U ústní zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti řízení nákladů.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST 20 bodů
TEST 20 bodů

Min. počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány ústní zkouškou (on-line). U ústní zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti řízení nákladů.

Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu.
TEST (5. a 6. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (9. a 10. týden ak. r.): 20 bodů

Min. počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje se především na oblast řízení nákladů v podnicích. V předmětu se vymezují rozdíly obsahu a pojetí finančního, nákladového a manažerského účetnictví. Stěžejní oblastí předmětu je řízení po linii výkonů a linii odpovědnosti. Metody klasifikace nákladů jsou základním předpokladem pro řízení nákladů v podniku (jednicové, režijní, přímé, nepřímé, variabilní, fixní). V předmětu jsou zahrnuty hodnotové nástroje, jako jsou kalkulace úplných nákladů, kalkulace neúplných nákladů, rozpočty a vnitropodnikové ceny. Pozornost je věnována i odpovědnostnímu řízení nákladů v souvislosti s vnitropodnikovými středisky.
1. Vztah finančního účetnictví, nákladového účetnictví a manažerského účetnictví. Pojetí a členění nákladů.
2. Řízení po linii odpovědnosti. Zobrazení nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v nákladovém účetnictví. Jednookruhová a dvouokruhová soustava účetních informací.
3. Metody klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
4. Řízení nákladů po linii výkonů. Kalkulace, útvarové a výkonové hledisko kalkulace, kalkulační proces, alokace. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku.
5. Kalkulace úplných nákladu. Přirážková kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika kalkulace, použitelnost přirážkové kalkulace.
6. Kalkulace úplných nákladů. Metoda hodinových režijních sazeb. Fázová a postupová kalkulace.
7. Základní souvislosti řízení nákladů, výnosů a zisku. Prodejní cena, variabilní náklady, fixní náklady, marže. Kalkulace neúplných nákladů, příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza bodu zvratu.
8. Rozdílové metody kalkulace, normová metoda kalkulace. Metoda standardních nákladů a analýza odchylek.
9. Rozpočty nákladů při řízení. Cíl, proces a sestavení rozpočtu, rozpočty nákladů při řízení středisek.
10. Odpovědnostní řízení, vztah organizační a ekonomické struktury podniku. Hodnotová kritéria při řízení odpovědnostních středisek. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření středisek a typy vnitropodnikových cen.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning