Detail předmětu

Předdiplomní seminář

FP-UpdsPAk. rok: 2020/2021

Úkolem studenta je vyhotovit minimálně teoretrickou část závěrečné práce v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem a podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu je zpracování teoretické části závěrečné práce.

Úspěšným zakončením předmětu studenti prokazují schopnost definovat problém, organizovat a zobecňovat informace, specifikovat hlavní cíl i dílčí cíle a následně aplikovat adekvátní postup/metody pro řešení zadaného problému.

Prerekvizity

Znalost a použití základních myšlenkových operací.

Doporučená nebo povinná literatura

POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena. Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 2004. 207 s. ISBN 80-7204-348-X. (CS)
POKORNÝ,J. Předdiplomní seminář. 2006.58 s. ISBN 80-214-3254-3. (CS)
Aktuální směrnice děkana pro zpracování závěrečných prací
Literatura doporučená vedoucím práce dle přiděleného tématu práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou založeny na individuálních konzultacích k závěrečné práci (účast na nich je povinná).

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- ve stanovených termínech předkládat dílčí části závěrečné práce,
- úprava zpracovaných částí závěrečné práce dle doporučení a pokynů vedoucího závěrečné práce.

Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno včasností, úplností a kvalitou průběžně předkládaných materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je navázán na závěrečnou práci. Výuka probíhá individuálně ve vyhrazených hodinách, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování dílčích částí závěrečné práce.

Předmět je zaměřen zejména na vypracování teoretických východisek práce na základě vedoucím práce doporučené literatury, formulaci cílů práce a výběru metod použitých pro zpracování závěrečné práce.

Cíl

Cílem předmětu je za užití znalostí metodologie duševní práce, způsobů získávání, zpracování a využívání informací vypracovat minimálně teoretickou část závěrečné práce. Vypracovaný elaborát musí splňovat jak formální tak i obsahové náležitosti závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání požadovaných materiálů ve stanovených termínech. Z důvodu hodného zřetele (nemoc, atd.) mohou studenti po dohodě s vedoucím odevzdat, event. konzultovat, materiály v náhradním stanoveném termínu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor