Detail předmětu

Praxe 3

FP-Bp3PAk. rok: 2020/2021

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se stanou podkladem pro řešení bakalářské práce

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomie, technických věd informatiky a řízení výroby. Praxe 1, Praxe 2.

Doporučená nebo povinná literatura

POKORNÝ,J.: Umění tvořivé činnosti. Brno, ICB, 1996
BURIÁN,A. a kol. : Kultura projevu. Brno,MZLU, 1995
SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce zejména v mimoškolních institucích.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet za písemnou práci v rozsahu cca 18 000 znaků, odpovídající osnově zadání. Prezentaci zpracování a obhajoby připomínek či dotazů učitele.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Seznámení studentů s praktickými přístupy manažerského rozhodování ve výrobních podmínkách podnikatelské sféry se záměrem ověření teoretických znalostí a nabytí nových základních dovedností z oblasti provozního managementu. Praxe bude zaměřena na seznámení studenta s podnikáním ve výrobním podniku, výrobním programem a podmínkami na trhu – nabídka, poptávka. Vyhodnocení podnikání podniku pohledu řízení výrobního procesu, výrobních faktorů, ale i vybraných ekologických aspektů podnikání. Student má za úkol sestavit písemnou zprávu, která bude obsahovat organizační strukturu vybrané organizace. Popíše informační systém podniku a použití informačních technologií. Zhodnotí slabé a silné stránky, možnosti a příležitosti a jejich vazby na výsledky podnikatelské činnosti a dosažení udržitelného rozvoje podniku. Popíše provozní problémy, se kterými se podnik potýká v reálném čase. Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů oboru v praxi formou stáží v průmyslových organizacích. Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se stanou podkladem pro řešení bakalářské práce.

Cíl

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se stanou podkladem pro řešení bakalářské práce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student dostává zadání, ve kterém je uvedena organizace, zodpovědný pracovník v organizaci a spojení na tohoto pracovníka. Učitelé mohou zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka. Student může na základě odsouhlasení s učitelem upřesnit jiný termín Praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning