Detail předmětu

Mezinárodní daňové systémy

FP-FmdsPAk. rok: 2020/2021

Daňové systémy. Mezinárodní zdaňování příjmů. Harmonizace daňových systémů v EU – oblast přímých daní, oblast nepřímých daní, reflexe unijní úpravy v české právní úpravě. Optimalizace daňového zatížení v kontextu mezinárodního zdanění. Mezinárodní daňové plánování. Transférové ceny.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student umí popsat aktuální otázky a problémy související s daňovými systémy (jejich etablováním, formováním, změnami a faktory, které daňové systémy determinují), zná právní normy regulující mezinárodní zdaňování příjmů (normy mezinárodního i unijního a tuzemského práva), umí popsat postup mezinárodního daňového plánování a určit daňovou povinnost daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů ze zahraničí a daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů ze zdrojů na území ČR i u složitějších případů (vč. vyplnění příslušných daňových přiznání či hlášení).

Dovednosti: Student je schopen komplexněji zhodnotit současný stav a předpokládaný budoucí vývoj v daňové oblasti,aplikuje právní normy regulující mezinárodní zdaňování příjmů, navrhne kroky vedoucí k mezinárodní daňové optimalizaci, identifikuje rizika v mezinárodním zdaňování příjmů a navrhne kroky k jejich eliminaci, určí daňovou povinnost daňového rezidenta ČR dosahujícího různých kategorií příjmů ze zahraničí, stejně tak jako daňovou povinnost daňového nerezidenta ČR dosahujícího různých kategorií příjmů ze zdrojů na území ČR (a to včetně vyplnění
příslušných daňových přiznání a/nebo hlášení).

Způsobilosti: Student samostatně řeší úlohy, jejichž cílem je mezinárodní daňová optimalizace, srozumitelně a přesvědčivě sděluje informace týkající se možností mezinárodní daňové pptimalizace, možných rizik a způsobů jejich eliminace a svá stanoviska s poukazem na příslušnou právní úpravu věcně a racionálně zdůvodňuje.

Prerekvizity

Základní znalost problematiky mezinárodního zdaňování příjmů.

Doporučená nebo povinná literatura

SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Daně. ISBN 978-80-7552-688-5. (CS)
SOLILOVÁ, Veronika a Danuše NERUDOVÁ. Transferové ceny: unikátní komplexní zpracování problematiky : praktické pojetí formou případových studií. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-169-1. (EN)
NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Daně. ISBN 978-80-7552-682-3. (CS)
LANG, M. et al. (eds.) Introduction to European Tax Law on Direct Taxation. 2nd ed. Wien: Linde. 223 pgs. ISBN 978-3-7073-1764-0 (EN) (EN)
LANG, M. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. 1st ed. Wien : Linde, 2010. 222 pgs. ISBN 978-3-7073-1714-5 (EN) (EN)
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SDEU, společný konsolidovaný základ daně (CCCTB), akční plán BEPS, zdanění finančního sektoru. 7. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-274-5. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:25662210-69f0-11eb-9d4f-005056827e52 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška je zaměřena na přiblížení tématických celků (viz osnova předmětu). Cvičení jsou zaměřena na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách s akcentem na řešení komplexnějších příkladů v oblasti mezinárodního zdanění příjmů (včetně vyplňování daňových přiznání).

Způsob a kritéria hodnocení

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
Zápočet je podmíněn:
a) aktivní účastí na cvičeních (studenti samostně pracují na zadaných úkolech);
b) úspěšným absolvováním dvou kontrolních zápočtových písemek, je nutné získat minimálně 50% možných dosažitelných bodů z každé písemky:
- první písemka: max. 15 b. (70 minut),
- druhá písemka: max. 15 b. (70 minut).

Zápočtový týden je vyčleněn pro termín opravných zápočtových písemek.

Zkouška je zaměřena na prokázání teoretických znalostí. Zkoušková písemka obsahuje deset otevřených otázek (max. 40 b.; 4 body za otázku) (75 minut)

Výsledná klasifikace předmětu je ovlivněna i prací v průběhu semestru. Maximální počet bodů: 70
- z toho zápočtové písemky max. 30 bodů,
- zkoušková písemka max. 40 bodů.

Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.


ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S ISP

Zápočet: vypracování dílčích úkolů uvedených v e-learningu a absolvování dvou kontrolních zápočtových písemek (podmínky viz výše).

Zkouška za podmínek uvedených výše.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Daňové systémy a jejich vývoj - definice základních pojmů; determinanty daňových systémů; současný stav a vývojové trendy; benchmarking daňových systémů.
2. Projekt OECD proti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – akční plány a jejich dopad na daňové systémy.
3. Mezinárodní zdaňování příjmů – úvod do problematiky; právní regulace; smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jejich klasifikace, struktura, cíle, působnost a interpretace.
4. Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění (čl. 1 – čl. 7 MS OECD).
5. Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění (pravidla pro zdaňování aktivních a pasivních příjmů).
6. Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění - další klauzule ve SZDZ a jejich vliv na řešení daňových otázek (zákaz diskriminace, výměna informací, řešení případů dohodou, doložky nejvyšších výhod, smíšená ustanovení).
7. Daňové právo EU – úvod do problematiky (normy primárního práva regulující daně v EU; determinanty vývoje v EU v daňové oblasti; cíle EU a daňová politika; orgány EU a jejich role v daňové oblasti).
8. Daňové právo EU – přímé daně I.
9. Daňové právo EU – přímé daně II:
10. Daňové právo EU – nepřímé daně I.
11. Daňové právo EU – nepřímé daně I.
12. Převodní ceny – vymezení základních pojmů; regulace v mezinárodním, unijním a tuzemském právu.
13. Převodní ceny - metody stanovení převodních cen; vybrané judikatorní závěry českých soudů váznoucích k převodním cenám.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se stávajícími trendy v oblasti mezinárodních daňových systémů s akcentem kladeným na popis situace v Evropské unii. Jako budoucí daňoví odborníci získají studenti rovněž přehled o možnostech a úskalích problematiky mezinárodní daňového plánování a optimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná. Účast na cvičeních je povinná a je vyžadována aktivní účast studentů. S výjimkou cvičení, na kterých se píší zápočtové písemky, je povolena jedna absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-D , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning