Detail předmětu

Market Research

FP-BMREEAk. rok: 2020/2021

1. Úvod: Charakteristika a typy výzkumu (uživatelé výzkumu, využití výzkumu v ekonomickém kontextu, druhy výzkumu, výzkumné otázky, techniky výzkumu, proces výzkumu)
2. Plán výzkumu (návrh tržního výzkumu, rozpočet, harmonogram)
3.-4. Možnosti sběru primárních dat (Focus Groups, podrobná interview, osobní interview, telefonický rozhovor, dotazníkové šetření)
5.-6. Využití sekundárních dat ve výzkumu (typy sekundárních dat a jejich využití, výhody a nevýhody, zhodnocení zdrojů dat)
7.-8. Analýza kvalitativních a kvantitativních dat (charakteristika, využití statistiky pro analýzu kvantitativních dat, využití IT pro analýzu kvalitativních dat)
9.-10. Vlastní návrh a prezentace projektové zprávy (struktura a organizace zprávy, hodnotící kritéria, ústní prezentace zprávy)
11.-12. Specifické použití výzkumu (obchodní výzkum, zaměstnanecký výzkum, sociální výzkum, mediální výzkum, analýza spokojenosti zákazníků, Mystery Shopping)
13. Soudobé trendy ve výzkumu trhu (měnící se role výzkumníka, online výzkum trhu, Data Mining, Brain Science)

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Znalosti – student rozlišuje uživatele průzkumu, využití průzkumu v ekonomickém kontextu, je seznámen s různými druhy výzkumu, tvorbou výzkumných otázek, technikami výzkumu, sestavením harmonogramu výzkumu, metodami sběru primárních dat, použitím statistických metod k vyhodnocení primárních dat, analýzami kvalitativních a kvantitativních dat. Dále má student základní znalosti postupu vytvoření vlastního návrhu a prezentace výzkumné projektové zprávy s možnosti využití výsledků výzkumu ve specifických podnikatelských oblastech (obchodní výzkum, zaměstnanecký výzkum, sociální výzkum, mediální výzkum či analýza spokojenosti zákazníků).
Dovednosti – student je schopen sestavit plán výzkumu, provést sběr primární dat, analyzovat a vyhodnotit je s ohledem na účel použití v oblasti činnosti konkrétního podnikatelského subjektu s návrhem vhodných strategických cílů a plánů
Kompetence – student sestavuje plán tržního výzkumu (formulace výzkumných otázek, techniky výzkumu), analyzuje získaná primární data a vyvozuje z nich relevantní závěry o aktuální situace podnikatelského subjektu na trhu a na základě prezentace výsledků přistupuje ke strategickému cílení a plánování.

Prerekvizity

Požadovány jsou základní znalosti a dovednosti z předmětu Matematika (Mathematics) pro zvládnutí matematických operací se získanými primárními daty a z předmětu Aplikovaná analytická statistika (Applied Analytical Statistics) zvládnutí použití základních statistických metod pro analýzu a vyhodnocení průzkumem získaných primárních dat.

Doporučená nebo povinná literatura

HAMERSVELD, Mario van a Cees de BONT. Market research handbook. 5th ed. /. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2007, xxvi, 627 p. ISBN 9780470517932. (EN)
COLLIS, Jill a Roger HUSSEY. Business Research: A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students. Přepracované. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013, 376 s. ISBN 9781137037480. (EN)
PAUL HAGUE, Nick Hague. Market Research in Practice a Guide to the Basics. London: Kogan Page, 2004. ISBN 978-074-9445-942. (EN)
SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. 5th ed. New York: Pearson Education, 2009. ISBN 9780273716860. (EN)
ROE, Michael. Market research in action. London [u.a.]: Thomson Learning, 2004. ISBN 978-186-1529-381. (EN)
XU, Jie. Market Research Handbook: Measurement, Approach and Practice. Lincoln: IUniverse, 2005. ISBN 978-059-5364-015. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci přednášek bude využito interaktivní formy výuky, kdy budou vysvětleny teoretické znalosti dané problematiky a následně budou v rámci diskuse aplikovány na vzorových příkladech využití. V rámci cvičení bude používána týmová práce, týmová diskuse a týmová prezentace v rámci vypracování semestrálního týmového projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti vypracují seminární práci na zadané téma a absolvují zápočtový test.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod: Charakteristika a typy výzkumu (uživatelé výzkumu, využití výzkumu v ekonomickém kontextu, druhy výzkumu, výzkumné otázky, techniky výzkumu, proces výzkumu)
2. Plán výzkumu (návrh tržního výzkumu, rozpočet, harmonogram)
3.-4. Možnosti sběru primárních dat (Focus Groups, podrobná interview, osobní interview, telefonický rozhovor, dotazníkové šetření)
5.-6. Využití sekundárních dat ve výzkumu (typy sekundárních dat a jejich využití, výhody a nevýhody, zhodnocení zdrojů dat)
7.-8. Analýza kvalitativních a kvantitativních dat (charakteristika, využití statistiky pro analýzu kvantitativních dat, využití IT pro analýzu kvalitativních dat)
9.-10. Vlastní návrh a prezentace projektové zprávy (struktura a organizace zprávy, hodnotící kritéria, ústní prezentace zprávy) vhodný pro malé a střední podniky
11.-12. Specifické použití výzkumu (obchodní výzkum, zaměstnanecký výzkum, sociální výzkum, mediální výzkum, analýza spokojenosti zákazníků, Mystery Shopping) v oblasti malých a středních podniků
13. Soudobé trendy ve výzkumu trhu (měnící se role výzkumníka, online výzkum trhu, Data Mining, Brain Science)

Cíl

Cílem předmětu je zvládnutí základní problematiky výzkumu trhu. Student bude seznámen s výzkumnými metodami sběru primárních i sekundárních dat a jejich využití v podnikání malých a středních podniků. Student by po absolvování předmětu měl být schopne zvládnout na základě postupných kroků naplánovat a připravit výzkum, provést výzkum včetně jeho vyhodnocení a vyvození závěrů s možnostmi využití pro podnikatelskou činnost.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor