Detail předmětu

International Business

FP-ibKAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje znalostí související s oblastmi mezinárodního podnikatelského prostředí a obchodování. Seznamuje s charakteristikami mezinárodního prostředí a významem mezinárodního obchodu, vymezuje základní pojmy, kategorie, hlavní subjekty a organizace v mezinárodním obchodu, seznámuje se základními obchodními operacemi v mezinárodním obchodním styku a řízením mezinárodního obchodu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát postupy při vývozních a dovozních operacích firem, uzavírání smluv a platební podmínky při těchto operacích. Osvojí si terminologii mezinárodního obchodu a postupy při řízení a financování obchodních operací podnikatelských subjektů na mezinárodních trzích a možnosti financování mezinárodního obchodu firem.

Prerekvizity

Základní ekonomické kategorie, informační gramotnost, základy organizace podniků, metody finanční analýzy, bankovní operace a pojišťovací operace.

Doporučená nebo povinná literatura

GRIFFIN, R. W., PUSTAY, M. W. International Business. 6th Edition, Pearson Education, 2010. ISBN-10: 1-40-825916-8.
MORRISON, J. The Global Business Environment: Meeting the Challenges. 3rd edition, Palgrave Macmillan, 2010. ISBN-10: 9780230210257
CAVUSGIL S. T., GHAURI, P., KNIGHT, G. and RIESENBERGER, J. International Business. Global Edition. 3rd Edition, Pearson Education, 2013. ISBN10: 0-273-78706-3.
RUGMAN, A. M., COLLINSON, S. International Business. 6th Edition, FT Prentice Hall, 2012. ISBN-10: 0-273-76097-1
RUGMAN, A. M, HODGETTS, R. M. International Business. 3rd inter.ed. Prentice Hall. ISBN 0-273-67374

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Přednášky, prezentace, řízené diskuse, týmová práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je založené na následujících aktivitách a bodech:
Aktivity Body
Návrh Individuálního projektu 5
Individuální projekt 25
Aktivní účast na seminářích
10
Aktivní účast na doporučených přednáškách a cvičeních 10
Zkouška znalostní test
100
Celkové hodnocení (Suma bodů za aktivity a znalostní test)1,5

Individuální plán (Zápočet: Návrhový list individuálního projektu a individuální projekt - 50 bodů, Zkouška- písemný test- 100bodů)
Celkové hodnocení (Suma bodů za aktivity a znalostní test)1,5

Kritéria hodnocení projektu (v %) jsou:
• Teoretická východiska vybraného tématu 30%
• Kvalita řešení, dodržení požadovaného obsahu, originalita (vlastní názor, případové studie, praktické příklady) 40%
• Formální požadavky(grafická forma, citace, literatura, dodržení požadovaného rozsahu) 30%

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Témata přednášek jsou:
A. Světové tržiště
1. Úvod do mezinárodního obchodu (Objasnění pravidel modulu a očekávání kurzu)
2. Regionální a globální strategie, nadnárodní podnikání, triáda, ne-triáda
3. Globální tržiště a obchodní centra, právní, technologické, politické síly a role kultury
B. Mezinárodní prostředí
4. Mezinárodní teorie obchodu a investic
5. Formulování národních politik
6. Mezinárodní spolupráce mezi národy
C. Řízení mezinárodního obchodu
7. Strategie vstupu na zahraniční trhy
8. Mezinárodní strategické aliance
9. Vývoz, dovoz a anti-zákony (diskuse o vývozu jako jeden z nejčastějších způsobů vstupu na zahraniční trhy, mezinárodní expanze a populární volba pro internacionalizaci malých a středních podniků)
10. Návrh a řízení organizace mezinárodního obchodu a chování
D. Řízení operací mezinárodního obchodu
11. Mezinárodní marketing
12. Mezinárodní řízení operací
13. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem mezinárodního obchodu, s jeho formami, s vývozními a dovozními operacemi a s mnohostranným obchodem. Zvládnout úpravu závazkových vztahů, typy vybraných mezinárodních smluv, přehledně s vnitrostátními předpisy, typickými mezinárodními zvyklostmi a vybranými vzorovými smlouvami a dodacími podmínkami. Zvládnout proces uzavírání smlouvy se zahraničním partnerem, způsoby plateb a zajišťování závazků v zahraničním obchodním styku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech, při zpracování seminární práce, týmové práce a pod.. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor