Detail předmětu

Informatika

FP-KinfPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti výpočetní techniky : znalost operačního systému Windows na uživatelské úrovni, aplikační programové vybavení počítačů řady PC (v prostředí Windows, práce s textovým editorem MS Word, tabulkovým procesorem MS Excel, nástroje pro tvorbu prezentací MS Powerpoint, MS Outlook, základy databází MS Access).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát současný trend ve vývoji informačních technologií v oblasti architektury PC. Osvojí si základní nezbytné dovednosti při používání operačního systému MS Windows a aplikačního nástroje MS Office. Tyto dovednosti a zkušenosti mohou využívat jako nástroj ke zpracovávaní projektů a úloh v ostatních předmětech.

Prerekvizity

1. základy používání PC (teoretické i praktické) 2. základy ovládání operačního systému MS Windows

Doporučená nebo povinná literatura

PECINOVSKÝ, J.; Pecinovský, R. Office 2016 - Průvodce uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 256 s. ISBN 978-80-247-5691-2.
PECINOVSKÝ, J.; Pecinovský, R. Office 2016 - Průvodce uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 256 s. ISBN 978-80-247-5691-2.
WILSON, K. Essential Office 365 Second Edition: The Illustrated Guide to Using Microsoft Office. 2nd ed. Widnes: Elluminet Press, 2017. 457 p. ISBN 978-1-911174-36-3.
KOCH, M.; NEUWIRTH, B. Datové a funkční modelování. Datové a funkční modelování. Brno: Cerm, 2010. ISBN: 978-80-214-4125- 5.
KOCH, M.; NEUWIRTH, B. Datové a funkční modelování. Datové a funkční modelování. Brno: Cerm, 2010. ISBN: 978-80-214-4125- 5.
BARILLA, J.; Simr, P. ; Sýkorová, K. Microsoft Excel 2016: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2016. 456 s. ISBN 978-80-251-4838-9.
BARILLA, J.; Simr, P. ; Sýkorová, K. Microsoft Excel 2016: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2016. 456 s. ISBN 978-80-251-4838-9.
WILSON, K. Essential Office 365 Second Edition: The Illustrated Guide to Using Microsoft Office. 2nd ed. Widnes: Elluminet Press, 2017. 457 p. ISBN 978-1-911174-36-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové cvičení. Přednáška kombinující teorii a ilustrativní řešené příklady. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek :
1. Odevzdání semestrálního projektu s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).
2. Aktivní účast na cvičeních bude hodnocena vyučujícím.
3. Absolvování kontrolního testu v průběhu semestru s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).

Forma zkoušky je kombinovaná a skládá se ze 2 částí:
1. Písemná část - případová studie z oblasti základů databází
2. Praktická část - vyřešení úlohy z praktických znalostí probrané látky na PC

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti aplikačního software na PC v prostředí Windows. Jedná se o práci s textovým editorem MS Word, tabulkovým procesorem MS Excel, nástrojem pro tvorbu prezentací MS Powerpoint a MS Outlook na pokročilé úrovni. Předmět dále poskytuje úvod do problematiky datového modelování.
1. Úvod do informatiky, jednotky v informatice, převody, ASCII a UNICODE.
2. Číselné soustavy, převody.
3. MS Outlook - ukázka práce s elektronickou poštou.
4. MS Powerpoint - základní pojmy, tvorba prezentací, ukázka možností animací a přechodu.
5. MS Word - základní pojmy, formátování textu s využitím stylů, práce s obsahem.
6. MS Word - obrázky, tabulky, práce s oddíly, odkazy.
7. MS Word - hromadná korespondence.
8. MS Excel - základní pojmy, formátování, třídění dat.
9. MS Excel - filtrování, funkce a vzorce.
10. MS Excel - příprava dat pro graf, tvorba grafů, grafické řešení úloh.
11. MS Excel - kontingenční tabulka a graf.
12. Základy datového modelování - úvod do problematiky.
13. Základy datového modelování - relační datový model.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili jak teoretické, tak i praktické základy a postupy potřebné pro řešení úloh z oblasti výpočetní techniky na úrovni software : operační systémy (MS Windows), aplikační software (MS Office). Předmět je dále zaměřen na úvod do problematiky datového modelování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě neúčasti na cvičení může vyučující stanovit náhradní úkol k vypracování

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning