Detail předmětu

Evropská a světová ekonomika

FP-KesePAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na charakteristiky a vývojové tendence současné světové ekonomiky s důrazem na postavení Evropské unie v rámci světového hospodářství. Součástí předmětu je definování subjektů světové ekonomiky, forem vztahů, rozdělení světové ekonomiky na trading blocks, historie evropské integrace a současné postavení EU ve světovém hospodářství a její konkurenceschopnost, postavení České republiky v globalizované ekonomice, nové měny vznikající jako alternativa k národním a mezinárodním měnám, příčiny a důsledky divergence rozvojových zemí a téma udržitelného rozvoje společnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají komplexní znalosti o evropské a světové ekonomice a budou schopni kriticky hodnotit současné ekonomické jevy. Absolventi předmětu budou mít ucelenou představu o dynamice současné světové ekonomiky, o jejích kladech a problémech.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z makroekonomie, mikroekonomie, ekonomiky podniku a přehled o současné ekonomické situaci.

Doporučená nebo povinná literatura

HEDIJA, V. Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, 127 s. ISBN 978-80-7400-526-8.
BALDWIN, R. a kol. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada, 2013, 580 s. ISBN 978-80-247-4568-8.
JENÍČEK, V.; FOLTÝN, J. Globální problémy světa: v ekonomických souvislostech. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2010, 324 s. ISBN 978-80-7400-326-4.
STIGLITZ, J. E. Freefall: free markets, and the sinking of the world economy. London: Penguin Books, 2010, 443 s. ISBN 978-0-14-104512-2.
KUNEŠOVÁ, H. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 3., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, 386 s. ISBN 978-80-7400-502-2.
BÁRKOVÁ, D. Euro - jednotná měna pro nejednotnou Evropu. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2014, 115 s. ISBN 978-80-7418-217-4.
TICHÝ, L. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, 756 s. ISBN 978-80-7400-546-6.
KRUGMAN, R. a kol. International economics: theory & policy. 9th global ed. Boston, MA: Pearson, 2012, 731 s. ISBN 978-0-273-75409-1.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě zpracování seminární práce na zadané téma. Zkouška je písemná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na charakteristiky a vývojové tendence současné světové ekonomiky s důrazem na postavení Evropské unie v rámci světového hospodářství. Součástí předmětu je definování subjektů světové ekonomiky, forem vztahů, rozdělení světové ekonomiky na trading blocks, historie evropské integrace a současné postavení EU ve světovém hospodářství a její konkurenceschopnost, postavení České republiky v globalizované ekonomice, nové měny vznikající jako alternativa k národním a mezinárodním měnám, příčiny a důsledky divergence rozvojových zemí a téma udržitelného rozvoje společnosti.
1. Struktura a vývoj světové ekonomiky (subjekty světové ekonomiky – národní ekonomiky, mezinárodní korporace, mezinárodní organizace).
2. Struktura a vývoj světové ekonomiky (formy ekonomických vztahů, vývoj světové ekonomiky).
3. Charakteristiky současné světové ekonomiky (integrace, globalizace, regionalismus, diferenciace).
4. Trading blocks (evropský makroregion).
5. Trading blocks (severoamerický, asijsko-tichomořský makroregion).
6. Evropská unie (historie evropské integrace, začleňování české ekonomiky do Evropské unie).
7. Evropská unie (orgány, instituce, politiky EU, měnová unie, konkurenceschopnost EU).
8. Mezinárodní instituce s činností v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů (OSN, MMF, Světová banka, OECD, OPEC).
9. Postavení České republiky v globalizované ekonomice (členství ČR v mezinárodních organizacích, zájmy národního státu v globalizované ekonomice).Postavení rozvojových zemí v současné ekonomice (příčiny divergence, měření vyspělosti zemí).
10. Měnové systémy (lokální měnové systémy, alternativní měnové systémy).

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními trendy vývoje současné evropské a světové ekonomiky s důrazem na porozumění vzájemných souvislostí a dopadů na subjekty světové ekonomiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je povinná. V případě omluvené neúčasti může vyučující stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning