Detail předmětu

Business Development Assessment

FP-BBDAEAk. rok: 2020/2021

Rozvoj podnikání představuje myšlenky, iniciativy a aktivity vedoucí k dalšímu směrování a zlepšování stávajícího výkonu a efektivity společnosti. To zahrnuje rozhodnutí o zvyšování výnosů, růstu z hlediska rozšiřování podniků, zvyšování ziskovosti budováním strategických partnerství a přijímání strategických obchodních rozhodnutí, jako je prodej firmy nebo naopak prodej práv spojený s franšízou. Zhodnocení stavu v podnikání může pomoci identifikovat obchodní růst a rozvojové příležitosti nebo naopak vést ke zjištění, že v rámci stávajících obchodních aktivit nefungují některé části nebo chybí sladění mezi interním a vnějším prostředím firmy.
Jednou z největších výzev při provozování malého podniku je čas, kdy se musí objektivně zhodnotit, jak se podniku vlastně vede. Posouzení obchodní činnosti poskytuje spravedlivý a nestranný pohled, který je nutný při strategických rozhodnutích o směru dalšího podnikání.
Aktivity rozvoje podnikání se týkají různých oblastí včetně strategie, obchodních modelů, prodeje, marketingu, projektového řízení, produktového managementu či řízení vztahů se stakeholdery. Zapojeny jsou také sítě, vyjednávání, partnerství a úsilí o úsporu nákladů. Všechny tyto různé oblasti a činnosti by měli být řízeny cíli rozvoje podnikání a být v souladu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti - student zná problematiku životních cyklů podniků, které definují postavení firem v určité fázi, zná a definuje jednotlivé etapy diagnostického procesu a jejich aplikaci, definuje a kriticky vybírá vhodné intervenční metody a techniky, které lze využít a aplikovat ve vybraných situacích, zná principy rozvoje vztahů podnikatelského subjektu se zainteresovanými zájmovými skupinami.
Dovednosti – student získává a zpracovává relevantní informace z prostředí organizace, vyhodnocuje potenciál rozvoje podniku i ve vztahu k možné spolupráce s partnery a investory v prostředí, vypracovává potencionální směry rozvoje společnosti a rozpracovává je do podoby konkrétních zásahů a propojuje je na cíle společnosti, odůvodňuje přístupy k řešení problémů, konstruktivně přispívá k řešení problémů a rozhodování, vede diskusi s cílem řešit daný problém a najít řešení, efektivně využívá týmové práce a aplikuje principy řízení a vedení.
Kompetence - student dokáže komplexně zhodnotit současné fungování společnosti, rozhoduje o výběru nejvhodnějších analýz, metod a přístupů pro sběr dat, je schopen identifikovat problémy a výzvy související s řízením společnosti, rozhoduje a volí vhodné intervence na základe zpětné vazby diagnostiky informací, vybírá a implementuje nejlepší zásahy pro změnu s ohledem na cíle malé firmy, navrhuje kroky, akce a aktivity včetně jejich převedení do praxe, interpretuje výsledky analýz a a informací, vyhodnocuje dopady rozvojových intervencí, vytváří a rozvíjí tým pro řešení komplexního projektu.

Prerekvizity

Uvedený předmět přímo navazuje na moduly předmětu Konkurenceshopnost a Komunikace malé firmy a to v oblasti analýzy a zhodnocování rozvojového potenciálu podniku. Důležitou součástí procesu zhodnocení rozvoje malé firmy je sběr a analýza dat jak uvnitř, tak vně společnosti, a proto je nezbytné, aby studenti disponovali znalostmi a dovednostmi z předmětů Aplikované statistiky a Tržního výzkumu.

Doporučená nebo povinná literatura

Cummings Thomas and Worley Christopher. Organization Development and Change. 10th edition. Cengage Learning. 2014. 832 p. ISBN 1305143035. (EN)
Cummings Thomas and Worley Christopher. Organization Development and Change. 10th edition. Cengage Learning. 2014. 832 p. ISBN 1305143035. (EN)
Flamholtz, E. G., Randle, Y. Growing Pains: Building Sustainably Successful Organizations. 5th edition. John Wiley & Sons. 2016. 400 p. ISBN 1118916425. (EN)
Flamholtz, E. Randle, Y. Leading Strategic Change: Bridging Theory and Practice. Cambridge University Press. 2008. ISBN 1139471775. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci kurzu budou použity různé formy výukových přístupů, které budou hodnoceny jako aktivní účast na zpracování úkolů a týmových diskuzí pro splnění podmínek. Výuka na přednáškách je založena na aktivním poslechu ze strany studentů, ale zejména formou týmové diskuze nad vybranými tématy zadaných přednášejícím jejichž cílem je, aby studenti kriticky vyhodnocovali manažerské přístupy a principy vedení pro rozvoj podnikatelských aktivit a vyhodnocovali širší souvislosti vývoje podnikatelského prostředí a jejich dopad na podnikatelskou činnost.
Výuka na cvičeních probíhá formou individuálního i týmového řešení včetně týmových diskuzí představující skupinovou interakci. Výuka na cvičeních si žádá týmové zpracování a týmové diskuze s vyučujícím a dalšími členy, které bude probíhat na cvičeních každý týden. Participace na týmových diskuzích prohlubuje pochopení problematiky organizačního rozvoje malých firem. Studenti získávají potřebné dovednosti a kompetence v podobě komunikace na úrovni majitele nebo vedoucího pracovníka v podniku, komunikace v týmu při řešení komplexních projektů. Studenti trénují schopnost řešit problémy a výzvy, kriticky analyzují a vyhodnocují konkrétní přístupy a aplikují je v kontextu vlastní podnikatelské činnosti, srozumitelně formulují a prezentují své myšlenky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí splnit tři kritéria, která jsou vzájemně propojena a tvoří dílčí hodnocení v rámci celkovém hodnocení předmětu. Student se musí aktivně podílet na aktivním zpracování, řešení a diskusích v těchto oblastech:
1. Tréninkové aktivity * (40%) - budou mít formu diskusí a zpracování řešení.
2. Závěrečný projekt (40%) - prezentace a zpracování dle výběru zaměření.
3. Test znalostních předpokladů (20%) - je založen na studii obsahu kurikula prezentovaného v rámci přednášek.
* Tréninkové aktivity = diskusní sekce, zpracování zadání (jednotlivci / týmy), případové studie a workshopy znamenají „jednodenní blok aktivit“ podle časového harmonogramu (průběžné bodovací aktivity )

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Introduction – conditions, evaluation and time schedule of BDA course (lessons, exercises, others). Relevance of the issue and defining the concept of business development and assessment, proactive vs reactive, planned vs emergent approach to the issue.
2. The life cycles and normative models - biological concept of organizational development, pyramid of organizational development, recognizing the pain of growth. Different relationships with stakeholders in various phases of the organizational life cycle.
3. An internal and external context as stimulus for development - open systems model, alignment of strategic orientation and design components. Internal vs external orientation, life-style and growth-oriented small businesses.
4. Indroduction to business development model: plan-implement-execute-evaluate. Diagnostic analyse - diagnosis and assessment at organization, collecting and analysing diagnostic information and feedback. Overview of different analytical-research methods used in BDA process.
5. Design and implementation– techno-structural intervention, development of organizational structures, interventions in Human Resource Management, process interventions, strategic change interventions. Implementation and action planning.
6. Execute and evaluate - measurement and effectiveness of interventions, measuring organizational development intervention as feedback-loop.
7. Time for individual or teams preparation of the project – „off the job“
(Based on ongoing individual or team/group discussion with lecturer)
8. Project presentation and feedback-loop
9. Project presentation and feedback-loop
10. Test (exam)

Cíl

Výstupy z učení jsou spojit a prakticky využít znalostí a dovedností studentů získávaných během studia z manažersko-ekonomických oblastí s komplexním hodnocením fungování malé společnosti a rozhodnutími o budoucím strategickém směřování podnikání. Studenti prostřednictvím diagnostické analýzy vyhodnotí současný stav a chod organizace s ohledem na vnitřní a vnější kontext a identifikují hlavní problémy a výzvy související s dalšími směry a potřebou změny. Studenti navrhují vhodná řešení pro další rozvoj podnikání nebo zlepšení současného výkonu a efektivity ve vybraných oblastech.
Tento předmět se nezabývá zárodkem, počáteční fází ani přípravou obchodního plánu pro zahájení zcela nové vlastní firmy. V rámci kurzu je však možné zpracovat business plán pro rozvoj podnikání pro stávající, zavedenou společnost v rámci nových obchodních příležitostí, výzev, diverzifikačních strategií atd. Zaměření problému se tedy přesouvá na hodnocení potenciálu v prostředí etablované společnosti a dostupnosti zdrojů.
Studenti mohou aplikovat znalosti a dovednosti při rozvoji vlastního podnikání nebo být součástí multifunkčních týmů odpovědných za rozvoj podnikání souvisejících s přípravou a implementací změn v malých i větších podnicích nebo jako externí specialista ve formě poradenství jako 3 strana.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není kontrolovaná. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Kontrola jednotlivých aktivit je prováděná formou hodnocení aktivní participace na zpracování zadání, řešení a diskuzí. Prezentace a obhajoba závěrečného projektu je povinnou součástí podmínek ukončení předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor