Detail předmětu

Business Competence Development

FP-BBCDEAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na rozvoj podnikatelských kompetencí studentů, zejména s orientací na manažerské, marketingové, finanční a nákupní dovednosti. Důležitou roli bude hrát pochopení vazeb mezi podnikatelskými rozhodnutími v různých oblastech podnikového řízení (marketing, finance, nákup, management apod.). Ve výuce budou použity tři softwarové moduly zaměřené na bankovnictví, ERP systém a e-shop. Studenti si založí vlastní firmy a budou spolu obchodovat na virtuálním mezinárodním trhu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít příležitost v "bezpečném prostředí" se seznámit s praktickými kroky při vzniku a rozvoji firmy. V prostředí virtuálního mezinárodního trhu si vyzkouší postupy, které souvisí s klíčovými aktivitami při založení a vedení firmy. Předmět jim dá příležitost k ověření si důležitosti (včasných a spolehlivých) informací pro formulaci úspěšné strategie a taktiky pro naplnění cílů firmy a k pochopení provázanosti rozhodnutí v dílčích manažerských oblastech (marketing, finance, nákup, prodej, management apod.) Prostředí virtuálního mezinárodního trhu je pro studenty vhodným nástrojem pro uvědomění si vlastních podnikatelských schopností a případných rezerv, které v této oblasti mohou mít. Studenti si zlepší a posílí své podnikatelské kompetence. Každý student na konci kurzu vypracuje seminární projekt na téma Business Competence Development.

Prerekvizity

Vstupními předpoklady pro kurz Business Competence Development jsou základní znalosti dílčích podnikatelských oblastí na úrovni vysokoškolského vzdělání a dovednosti v oblasti komunikace a týmové spolupráce. Přínosné jsou rovněž získané zákaznické zkušenosti v tržním prostředí. Kurz je úzce propojen s předměty Marketing a Principles of Entrepreneurship.

Doporučená nebo povinná literatura

EGWALI, Mayokun, Catherine. The Competent Entrepreneur: How to Hack Your Way to Competence Through Quality Training at Low Or No Cost. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.
DOEPFER, Benedict C. Co-Innovation competence: A strategic approach to entrepreneurship in regional innovation structures. Springer Science & Business Media, 2012.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na spolupráci s Tampere University of Applied Sciences. Většina aktivit v rámci založení a vedení společnosti je simulována v softwarovém virtuálním prostředí. Hlavní vyučovací metodou je koučování a výuka v týmech. Studenti jsou postaveni před řadu úkolů, které musí v rámci rozvoje společnosti řešit.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:

Studenti budou pracovat v týmech. Hodnocení bude založeno na vícekriteriálním posouzení jak týmového výkonu, tak osobního přínosu každého studenta pro dosažené výsledky. Studenti budou mít možnost celkem získat 100 bodů za tyto klíčové aktivity - příprava projektu pro podnikání - 50 bodů, příprava a prezentace projektu - investoři, zákazníci 10 bodů (elevator pitch, business pitch). Zbylých 40 bodů získají studenti v rámci ústní zkoušky v podobě kolokvia.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Vypracování projektu, ústní zkouška

Zakončení předmětu distanční forma:
Vypracování projektu, ústní zkouška (on-line)


Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Introduction to the virtual international environment and into its individual fields, introduction to the content and form of teaching and evaluation of the course
2. Presentation of the specific aspects in team learning, the explanation of the coach role and the roles of team members
3. Team creation and team building activities
4. Making up - the name of companies, logos and other graphic materials, product portfolio definition (services) on B2B market
5. Division of individual activities within the company - marketing, purchase, sales, finance etc., pricing - price lists, definition of distribution channels
6. Creation of online marketing promotion - Facebook pages and other profiles on social networks, relevant information, brand story telling on Facebook, the preparation of graphic materials (photos etc.)
7. Creation of company webpage, newsletter, e-mail offer for potential customers
8. Video marketing promotion on Youtube, Facebook pages and other social networks, company promotional video, product promotional video
9. Communication with customers (email, social networks etc.), preparation of elevator pitch for investors
10. Presentation for investors and feedback from them
11. Communication with customers, trading and leading of related agenda - purchase, finance, sales and marketing
12. Videoconference presentations for customers in Finland - Business Pitch
13. Final Feedback, students evalution

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými kompetencemi souvisejícími se založením a vedením firmy. Studenti budou mít možnost si v praxi osvojit dovednosti a kompetence týkající se přípravy marketingových podkladů pro komunikaci s ostatními partnery (nabízené produktové portfolio, vytvoření cenové nabídky, vytvoření propagačních materiálů - FB stránky, Instagram, letáky, promo video, webové stránky, prezentaci firmy apod.)
- Uvědomění si souvislostí mezi rozhodnutími v jednotlivých oblastech podnikatelské „agendy“, jejich vzájemných dopadech a vazbách na naplňování podnikatelské strategie.
- Uvědomění si vlastních schopností tvořivě reagovat na vývoj vnitřního a vnějšího firemního prostředí a faktorů které brání uplatnění těchto schopností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována pravidelně v souladu s vypracováním jednotlivých aktivit v rámci předmětu. Kontrolovány budou následující milníky: Příprava marketingových materiálů, příprava a prezentace firmy investorům, příprava prezentace firmy zákazníkům, příprava a realizace mezinárodní akce (veletrh firem) a vedení podnikatelské agendy firmy v rámci týmu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning