Detail předmětu

Bankovní produkty a služby

FP-KbpsPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na výklad principů a technologií produktů a služeb, nabízených bankovním klientům v rámci retailového bankovnictví. V rámci výuky je zdůrazňováno hledisko uživatele produktu, klienta. V potřebných souvislostech jsou prezentovány legislativní a regulační podmínky, definující parametry bankami poskytovaných produktů a služeb. Absolvování předmětu orientuje studenty na nabídky bank a jejich využití. Současně připraví studenty na pochopení výkladu navazujícího předmětu „Bankovnictví II“ – bankovní podnikání“
Předmět je vhodný i pro studenty oboru manažerská informatika.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získat znalosti o funkci bankovního sektoru, jednotlivých typů bank, o možnostech využití bankovních produktů v praxi, využití platebních instrumentů a bankovních služeb, eliminaci rizik. Respektování principu „časové hodnoty peněz“ při výběru vhodného bankovního produktu, zpracování žádosti o úvěr pro konkrétní společnost

Prerekvizity

Daný předmět navazuje na základy finančních trhů, teorii peněz, expanzivní a restriktivní monetární politiku v otevřené ekonomice, aspekty měnové politiky EU, základní funkce obchodních bank a podstatu jejich podnikatelské činnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

ZEMAN, V., MELUZÍN, T., Bankovnictví I, 2., rozšířené a doplněné vydání vydání, Brno, CERM 2008, ISBN 978-80-214-3580-3. (CS)
ŠENKÝŘOVÁ, B. a kol.: Bankovnictví I, 2. vydání, Praha, Grada Publishing 1999, ISBN 80-7169-859-8 (CS)
KALINOVÁ,M., KOTOUČOVÁ, J., KŘÍŽ, R., SPIRIT, M., ŠVARC, Z.: Právní základy finančních služeb, 1. vydání, Praha, Bankovní institut, 2002, ISBN 80-7265- 051-3 (CS)
ZEMAN, V., MELUZÍN, T., Bankovnictví II, 2., rozšířené a doplněné vydání vydání, Brno, CERM 2008, ISBN 978-80-214-3581-0 (vybrané kapitoly). (CS)
MÁČE, M., Platební styk – klasický a elektronický, 1. vydání, Praha, Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1725-5 (CS)
MELUZÍN, T.: Finanční trhy-cvičení. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 46 s. ISBN 80-214-3048-6. (CS)
JUŘÍK, P.: Encyklopedie platebních karet, 1. vydání, Praha, Grada Publishing 2003, ISBN 80-247-0685-7 (CS)
SCHLOSSBERGER, O., SOLDÁNOVÁ, M.: Platební styk, 3. přepracované a doplněné vydání, Praha, Bankovní institut 2005, ISBN 80-7265-072-6 (CS)
POLIDAR, V.: Management bank a bankovních obchodů, 2. vydání, Praha, Ekopress 1999, ISBN 80-86119-11-4 (CS)
RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého, 4. vydání, Praha, Grada Publishing 2003, ISBN 80-247-0473-0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě vypracování podnikatelského záměru – žádosti o úvěr. Zkouška probíhá ve formě orientačního znalostního testu a ústní zkoušky, spočívající v odpovězení tří zadaných otázek a to vždy jedné z oblasti banovních produktů, obchodů a ekonomiky banky.
Zkouška je klasifikována podle stupnice ECTS
Výsledek orientačního znalostního testu je pouze doplňkovým pohledem na znalostní úroveň studenta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Struktura bankovnictví v České republice.
2. Bankovní produkty.
3. Depozitní produkty obchodních bank.
4. Dlouhodobé spořící produkty. (alternativní spoření)
5. Směnečné a šekové operace.
6. Úvěrové produkty obchodních bank.
7. Hypotéční úvěrování a úvěry ze stavebního spoření.
8. Základní formy dokumentárních plateb.
9. Platební operace jako bankovní produkt.
10. Tuzemský a zahraniční bezhotovostní platební styk.
11. Alternativní distribuční kanály.
12. Produkty devizových operací.
13. Bankovní finančně úvěrové obchody.

Cíl

Seznámit studenty se základními funkcemi bankovního sektoru, vysvětlit pravidla pro aktivní, pasivní i neutrální obchodování banky s klienty, principy platebního styku, užívání platebních instrumentů, a poskytování bankovních služeb. Prezentovat obecné principy úvěrování firemní a soukromé klientely, a eliminaci rizik z těchto obchodů. Orientovat studenty v portfoliu bankovní nabídky a připravit je na výběr vhodných produktů pro řešení různých finančních situací.
Studenti by měli být schopni analyzovat výhody a nevýhody produktů a služeb pro klienty a chápat parametry a podmínky jejich poskytování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce, průběžná kontrola vědomostí ve cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning