Detail předmětu

Laboratorní projekt I

FCH-BC_LSP1Ak. rok: 2020/2021

Projektové praktikum povinné pro SP Chemie pro medicínské aplikace, povinně volitelné pro ostatní SP.
Pro program CHMA je praktikum zaměřeno na oblasti systémů a materiálů pro medicínské aplikace a je postavené na základě aplikačně reálných témat zadaných v rámci FCH, případně externími partneryi. Předmět zároveň zahrnuje výcvik v týmové práci při návrhu řešení konkrétního problému z této oblasti, pod vedením odborníka z praxe nebo akademického pracovníka.
Studenti budou seznámeni s principy přípravy projektu základy řešení výzkumných a vývojových prací. Projektová témata budou zadávána z oblastí Chemie pro medicínské aplikace, Chemie a technologie potravin a Spotřební chemie.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o realitě výzkumu a vývoje v průmyslu, rozhodování o projektu a jeho struktuře, dovednosti související s týmovou prací na přípravě praktického projektu a znalosti o konkrétní průmyslové realizaci vybraných technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura bude zadána vedoucím projektu dle tématu. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškové části. Účast na praktické části dle pokynů vedoucího projektu. Pravidelné konzultace s vedoucím projektu. Zpracování rešerše na zadané téma ve formě seminární práce o rozsahu nejméně 10 normostran textu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Projektové praktikum z oblasti systémů a materiálů pro medicínské aplikace, komplexní problematiky potravinových věd a biotechnologií a dalších oblastí chemie postavené na základě aplikačně reálných témat zadaných z FCH nebo ve spolupráci s praxí. Předmět zároveň zahrnuje výcvik v týmové práci při návrhu řešení konkrétního problému z této oblasti, pod vedením odborníka z praxe nebo akademického pracovníka.
Výuka probíhá podle osnovy (uvedeno v týdnech):
1.-3. Úvod, prezentace výzkumných skupin, zadávání témat.
4 - 7. Vyhledání a zpracování informací k zadanému tématu, rešerše literární i patentová, jednoduchý průzkum trhu a jeho interpretace.
8.-12. Zpracování projektu.
13. Exkurze - fakultatvní.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickou stránkou jjejich studijního oboru/programu formou přípravy laboratorního projektu. Dalším cílem je výcvik v přípravě projektu a týmové práci. Posledním cílem je seznámit studenty s vybranými existujícími nebo připravovanými technologiemi a výrobami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence na seminářích je povinná a bude kontrolovaná. Část řešená individuálně podléhá vedení školitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning