Detail předmětu

Environmentální technologie

FCH-BC_ETAk. rok: 2020/2021

Environmetální technologie, environmentální vědy a inženýrství, zelená chemie, environmentální monitoring, trvale udržitelný rozvoj, cirkulární ekonomika, ekonomické nástroje pro ochranu životního prostředí, zdroje základního a extremního znečištění životního prostředí, odpadové hospodářství, odpady, analýza odpadů, technologie ochrany vody, čištění odpadních komunálních a průmyslových odpadních vod, technologie ochrany ovzduší, čištění exhalací, smog, technologie ochrany půdy, obnovitelné zdroje energie, skladování energie.

Výsledky učení předmětu

1. Studenti se naučí základní technologie používané ke zkvalitnění a ochraně životního prostředí
2. Budou znát zdroje extrémního znečištění životního prostředí.
3. Porozumí problematice odpadů, odpadového hospodářství, jejich analýze, likvidaci a recyklaci.
4. Budou se orientovat v technologiích pro ochranu ovzduší, vody a půdy.
5. Budou se orientovat v problematice klasických a a aternativních technologií pro získání energie a její uchování.

Prerekvizity

Anorganická, organická a environmentální chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

STRNADOVÁ N., JANDA V. Technologie vody I. Praha: VŠCHT, 1999. (CS)
GUPTA K. S., ROOS J. W., NIYOGI K. Modern hydrology and sustainable water development. Hoboken, NJ: John Wiley, 2010. (CS)
KURAŠ M. Odpady a jejich zpracování. Ekomonitor. 2014 (CS)
KIZLINK, J. Nakládání s odpady. Nakládání s odpady. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. ISBN: 978-80-214-4413- 3.
Kizlink, J. Technologie chemických látek. Technologie chemických látek. 1. Brno: VUTIUM, 2005. s. 1-282. ISBN: 80-214-2913- 5.
KIZLINK, J. Technologie chemických látek a jejich použití. Technologie chemických látek a jejich použití. Brno: VUTIUM Brno, 2011. ISBN: 978-80-214-4046- 3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá fomou přednášek s možností individuálních konzultací. Součástí je také několik (přibližně 3) přednášek odborníků z praxe. K dispozici je e-learningový systém Moodle, online databáze a knihovna

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouškový test trvající 90 minut obsahující 10 otázek týkající se všech přednesených technologií. Podmínkou splnění je zodpovězení alespoň 5 otázek (stupeň E), 6 otázek (D), 7 otázek (C), 8 otázek (B), 9 a více zodpovězených otázek (A).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice environmetální technologie, environmentální vědy a inženýrství, zelená chemie a environmentální monitoring.
2. Trvale udržitelný rozvoj, cirkulární ekonomika, ekonomické nástroje pro ochranu životního prostředí - odbornící z praxe
3. Zdroje základního a extremního znečištění životního prostředí
4. Odpadové hospodářství.
5. Komunální odpady
6. Pevné, kapalné a plynné odpady z průmyslové činnosti
7. Analýza odpadů
8. Základní technologie nakládání s odpady
9. Technologie ochrany vody, čištění odpadních komunálních a průmyslových odpadních vod - odborníci z praxe
10. Technologie ochrany ovzduší, čištění exhalací, smog.
11. Technologie ochrany půdy, remediace, biodegradace.
12. Obnovitelné zdroje energie, skladování energie. - odborníci z praxe

Cíl

Cílem předmětu je předat studentům znalosti technologií a činnosti, které snižují negativní působení člověka na životní prostředí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor