Detail předmětu

Stavba výrobních strojů III

FSI-G2SAk. rok: 2019/2020

Předmět Stavba výrobních strojů III je zaměřen na prezentaci nejnovějších konstrukčních trendů v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Seznamuje s principy návrhu výrobních center a integrovaných výrobních úseků. Zaměřuje se na jednoúčelové stroje pro obrábění a na popis jejich stavebních jednotek.
V oboru tvářecích strojů jsou uváděny stroje pro tváření práškových kovů, keramiky, termoplastů, reaktoplastů a kompozitů, tlakové lití kovů a extruzi polymerů. Prezentuje výrobní stroje pro malosériové a nekonvenční technologie.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu má ucelené vědomosti z konstrukce a stavby strojů pro technologie obrábění a tváření kovů, práškových kovů, keramiky, termoplastů, reaktoplastů a polymerních kompozitů. Zná podrobně funkční principy základních reprezentantů výrobních strojů pro tyto technologie. Dovede získávat, analyzovat, kriticky zhodnotit a následně využít získané informace v oboru konstrukce a stavby strojů. Má povědomí o právních aspektech konstrukční činnosti z hlediska patentového práva, národních technických norem, bezpečnostních požadavků, ekologie, systému jakosti, obchodního práva dalších zákonů a norem vztahující se k výrobě strojů v rámci legislativy ČR a EU.

Prerekvizity

Pro studium je nutná znalost z teorie a technologie obrábění, tváření, slévání, svařování, montáží a povrchových úprav. Student musí znát obecné základy stavby výrobních strojů, základní postupy výpočtů částí a mechanizmů strojů, pneumatických systémů, hydraulických systémů a elektrických pohonů. Dále je nutná znalost fyzikálních zákonů, statiky, kinematiky a dynamiky. Znalost pevnostních výpočtů, základy mechanizace a automatizace.

Doporučená nebo povinná literatura

BRENÍK, P.; PÍČ, J. Obráběcí stroje - konstrukce a výpočty. 2. vyd. Praha: SNTL, 1986. 573 s. ISBN 04-235-86
MAREK, J., et al. Konstrukce CNC obráběcích strojů. 4nd ed. Praha: MM publishing, s.r.o., 2018. 428 p. ISBN 978-80-906310-8-3. (CS)
ŽENÍŠEK, J.; JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1990. 276 s. ISBN 04-222-90
RUDOLF, B.; KOPECKÝ, M. Tvářecí stroje - základy stavby a využití. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985. 405 s. ISBN 04-231-85

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouší se písemně a ústně.
Zkouší se samostatně z obráběcích strojů a samostatně z tvářecích strojů.
Každá část zkoušky se hodnotí počtem bodů.
Na základě součtu bodů z obou zkoušek se přiřadí společné hodnocení klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit vědomosti studentů o problematice stavby výrobních strojů do uceleného rámce. Naučit studenty využívat vyšší formy inženýrské práce v oboru stavby strojů s využitím moderních počítačových metod. V procesu získávání nejnovějších poznatků z různých technických oborů je cílem naučit posluchače jejich systematickému vyhledávání kritickému zhodnocení a smysluplnému využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou doporučené

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Buchary____Podstata jednoúčelových strojů
2. Vřetenové lisy____Spodní stavba jednoúčelových strojů
3. Mechanické lisy – výstředníkové____Otočné stoly kruhové
4. Mechanické lisy-klikové, jedno a vícebodové____Otočné stoly mezikruhové
5. Hydraulické lisy____Pinolové pracovní jednotky
6. Zařízení na zpracování šrotu____Saňové pracovní jednotky
7. Zařízení pro volné kování____Jednotky s operačními hlavami
8. Zařízení na dělení materiálu____Soustava nástrojů pro jednoúčelové stroje
9. Zakružovací stroje____Hydraulické obvody a řízení
10. Válcovací a rovnací stroje____Doprava obrobků a manipulace s nimi
11. Stroje pro netradiční technologie____Stroje pro jemné obrábění
12. Příslušenství TS____Automatizované výrobní soustavy
13. Linky a mezioperační manipulace____Skladba projektu jednoúčelového stroje

eLearning