Detail předmětu

Struktura a vlastnosti anorganických materiálů I

FCH-MCO_SAM1Ak. rok: 2019/2020

Ideální krystal, interakce elektromagnetického vlnění s krystalem, krystalochemie, reálný krystal, vazebné síly v pevných látkách, nekrystalické látky, elektrické vlastnosti látek, magnetické a optické vlastnosti látek, tepelné a mechanické vlastnosti látek, vybrané techniky studia anorganických. materiálů, rentgenová, elektronová a neutronová difraktografie, mikroskopie optická, elektronová transmisní, elektronová rastrovací, elektronová emisní a iontová.

Výsledky učení předmětu

Znalosti struktury, vlastností ideálního krystalu a klasifikace krystalových struktur.
Znalosti klasifikace a charakteru poruch v reálném krystalu a jejich vazeb na vlastnosti krystalů.
Znalosti struktury, vlastností a vzniku nekrystalických anorganických látek
Znalosti vazebných sil v pevných látkách
Znalosti elektrických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti magnetických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti tepelných a optických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti instrumentálních technik strukturní analýzy pevných látek.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a fyziky materiálů.

Literatura

Beiser A.: Concepts of Modern Physics. Mc Graw Hill, New York 1995. (EN)
Kratochvíl B.: Chemie a fyzika pevných látek I. VŠCHT Praha, Praha 1994. (CS)
Kratochvíl B. a kol.: Základy fyziky a chemie pevných látek II. VŠCHT Praha, Praha 1990. (CS)
Ibach H. H., Lüth H.: Solid state physics. Springer-Verlag, Berlin 1991. (EN)
Kraus I.: Struktura a vlastnosti krystalů. Academia, Praha 1993. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je ústní (30 minut příprava)
Hodnotí se stupeň znalostí teorie i pratických aplikací metod studia
struktury a vlastností anorganických materiálů i schopnost orientace v
současných trendech. Jsou požadovány znalosti odpovídající rozsahem a
zaměřením obsahu přednášek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Ideální krystal
2. Interakce elektromagnetického vlnění s krystalem
3. Krystalochemie
4. Reálný krystal
5. Vazebné síly v pevných látkách
6. Nekrystalické látky
7. Elektrické vlastnosti látek I
8. Elektrické vlastnosti látek II
9. Magnetické vlastnosti látek
10. Optické vlastnosti látek
11. Tepelné a mechanické vlastnosti látek
12. Vybrané techniky studia anorganických matreiálů: rentgenová, elektronová a neutronová difrakce
13. Vybrané techniky studia anorganických materiálů: mikroskopie světelná a elektronová transmisní
14. Vybrané techniky studia anorganických materiálů: elektronová mikroskopie rastrovací, emisní a iontová

Cíl

Předmět má poskytnout studentům nejdůležitější, avšak ucelené poznatky o struktuře anorganických krystalických i amorfních materiálů, o jejich vazbách, a zejména o vztahu struktury a fyzikálních i chemických vlastností. Seznamuje posluchače i s nejdůležitějšími principy metod a technikami studia materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není v průběhu semestru kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning