Detail předmětu

Instrumentace v materiálovém inženýrství

FCH-MCO_IMIAk. rok: 2019/2020

Instrumentální techniky pro přípravu vzorku a analýzu materiálů - rentgenová difrakce, rastrovací elektronová mikroskopie, metody termické analýzy (TG-DTA, EGA, TDA, DSC, ŽM, kalorimetrická analýza, aj.), metody stanovení distribuce velikosti částic, metody stanovení měrného povrchu, metody stanovení koeficientu tepelné vodivosti, prvková analýza metodami XRF a ICP, IČ a Ramannova spektroskopie. Posluchači kurzu jsou seznámeni s principem metody, její použitelností, požadavky kladenými na přípravu vzorku a metodami vyhodnocení výsledků měření.

Výsledky učení předmětu

Schopnost práce se vzorky technicky významných skupin materiálů a poznatky o principech probíraných technik a vyhodnocení výsledků pomocí těchto technik získaných.

Prerekvizity

Orientace v základních analytických metodách a postupech. Základy fyziky a struktury materiálů.

Literatura

Pertile E., Instrumentální metody analýzy, 1978
Pospíšil M., Instrumentální metody výzkumu a analýzy I, v Praze, vydavatelství ČVUT, 2004
Toužín J., Příhoda J., Spektrální a magnetické metody studia anorganických molekul, 1986

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do instrumentální analýzy, rozdělení metod a definice základních pojmů
Rentgenová difrakce
Rentgenová fluorescence
Ramanova spektroskopie
Infračervená spektroskopie
Termická analýza I.: TG-DTA, DTG, DSC, EGA
Termická analýza II.: TDA, žárová mikroskopie, HT-XRD, emanační termická analýza
Optická mikroskopie
Elektronová mikroskopie
Distribuce velikostí částic a stanovení měrného povrchu
Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
Statistické zpracování experimentálních dat

Cíl

Seznámit posluchače kurzu s metodami a principy instrumentální analýzy reálných vzorků (nikoliv roztoků čistých látek), včetně technik jejich přípravy a vyhodnocení výsledků stanovení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není v průběhu semestru kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor