Detail předmětu

Přístupové a transportní sítě

FEKT-BPC-PTSAk. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje vývoji telekomunikačních sítí a jejich konvergenci se sítěmi počítačovými. Důraz je kladen na moderní rozbor přístupových a transportních sítí s uvažováním jejich odlišností a také shodných vlastností včetně aplikací analogových a digitálních modulací. Prvořadá pozornost je věnována komplexnímu využití rámce E1 podle doporučení ITU G.703. Studenti získají přehled o používaných pobočkových i veřejných telefonních ústřednách, pochopí princip digitálních spínačů, základy aktuálního signalizačního systému SS7 a internetové SIP ústředny. Rozebrána budou specifika měření v konvergovaných systémech. Základní pozornost bude věnována digitálním systémům vyšších řádů, ochraně transportních sítí a hodnocení kvality.

Výsledky učení předmětu

Absolvent studia je schopen:
- rozlišit souvislosti řešení přístupových a transportních sítí a jejich prostředků,
- aplikovat analogové a digitální modulace,
- vysvětlit pojmy vzorkování, kvantování a kódování,
- diskutovat vzorkovací teorém,
- vysvětlit rámec E1,
- vyjádřit spektrum vzorkovaného signálu,
- změřit parametry konvergovaných sítí,
- nastavit SIP ústřednu a digitální přenosové zařízení,
- orientovat se v systémech vyšších řádů
- zhodnotit rozvoj konvergovaných sítí.

Prerekvizity

Předmět je povinný, student by měl být schopen: - demonstrovat principy přepojování okruhů, - interpretovat principy přepojování paketů, - vyjmenovat možnosti oddělení komunikačních kanálů - vyjádřit myšlenku A/D a D/A převodu, - diskutovat elementární pojmy z oblasti zpracování signálů, - aplikovat základní principy a protokoly sítě Ethernet, Studenti by měli mít základní znalosti komunikačních systémů, které získali v povinných předmětech předešlého studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKORPIL, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno 2013.
ŠKORPIL, V., POLÍVKA, M.: Přístupové a transportní sítě, laboratoře. VUT, Brno 2013.
MORREALE, P., TERPLAN, K.: Modern Telecommunications. CRC Press, London 2001.
ODOM,W. and HEALY,R. and MEHRA,N. Směrování a přepínání sítí. Computer Press, Brno 2009.
NOLL, M.A.: Principles of Modern Communications Technology. Artech House, London 2001.
FRENZEL, L.E.: Principles of Electronic Communication Systems. McGraw Hill, New York 2003.
WAGGENER, W.N.: Pulse Code Modulation Systems Design. Artech House, London 1999.
ŠKORPIL, V., VYCHODIL, P., KAPOUN, V. Metody přenosu a spojování pro integrovanou výuku VUT a VSB-TUO

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Součástí je prezentace výsledků v power pointu. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

0-10 bodů za aktivitu v laboratořích,
0-10 bodů za písemný test v laboratořích (nepovinná složka),
0-10 bodů za samostatný projekt
0-70 bodů písemná zkouška za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice přístupových a transportních sítí, detailním rozboru digitálního přenosu na základě rámce E1, pochopení konvergence.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy, telekomunikační technologie, části komunikačních systémů
2. Standardizační organizace, ISO, ITU, ETSI, Fóra, dokumenty RFC
3. Časové dělení kanálu a digitální modulace, PCM, ADM, ADPCM a další
4. Kodéry a dekodéry PCM, kompandory, výhoda komprese, charakteristika typu A a mí
5. Složení rámce a multirámce E1, doporučení ITU G.703
6. Přístupové a transportní sítě, definice, nové poznatky z konvergence
7. Spojovací systémy, ústředny, digitální spojovací pole, signalizace, SIP telefonní ústředna, softwarové vybavení
8. Přenášený signál, linkové kódy, synchronizace digitálních systémů
9. Rozbor celkového zkreslení, kvantizační zkreslení a zkreslení omezením, spektrum vzorkovaného signálu.
10. Měření v konvergovaných systémech, měření chybovosti BER, zpoždění a jitteru, SW analýza
11. Digitální systémy vyšších řádů, multiplexní struktura SDH, složení rámce, začleňování
12. Ochrana transportních sítí, hodnocení kvality
13. Pokročilá využití konvergovaných sítí

Cíl

Podat ucelený přehled o všech nejdůležitějších částech konvergované sítě, která je zde chápána jako prostředek pro doručení informace k požadovanému adresátovi v požadované kvalitě. Řešení přístupových a transportních sítí prostředky koncentrace provozu, integrace služeb a vícenásobného využití přenosových médií. Principy počítačových sítí ve vztahu k integraci s klasickou telekomunikační síti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka a samostatný projekt jsou povinné, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor