Detail předmětu

Marketing

FP-BMAREAk. rok: 2019/2020

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu je jedním z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy.
Obsahem předmětu je objasnění a praktické využívání postupů z marketingové praxe vycházející z aktuálních teoretických předpokladů.
Výuka probíhá interaktivní formou, při které posluchači postupně zpracovávají konkrétní marketingový projekt pro zvolenou společnost. V rámci prezenční části výuky bude příprava projektů prezentována a konzultována v postupných krocích. Mimo prezenční část výuky budou posluchači na projektech pracovat samostatně.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro podnikání, především v malých podnicích. Jde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...), o seznámení se s metodami analýz jejich potřeb a očekávání, o objasnění principů využití nástrojů marketingového řízení pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Předpokládá se základní znalost marketingových pojmů a principů.

Doporučená nebo povinná literatura

Stephenson, J., 2007. Ultimate Small Business Marketing Guide: 1500 Great Marketing Tricks That Will Drive Your Business Through the Roof. Entrepreneur Press. (EN)
PHILIP KOTLER, Gary Armstrong. Principles of marketing. 13th ed. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 2009. ISBN 9780137006694. (EN)
KOTLER, P. and KELLER, K., 2011. Marketing management 14th edition. Prentice Hall. (EN)
Blick, D., 2011. The ultimate small business marketing book. FilamentPublishing Ltd. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou postupného praktického návodu tvorby marketingoých plánů a jejich implementace. Tvoří ji z části výklad vyučujícího, z části práce na případových studiích a z části konzultace zpracovávaných marketingových plánů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je postaveno na následujících pilířích:
- aktivní účast na výuce (10%)
- zpracování marketingového plánu v souladu s probíranou metodikou (30%)
- prezentace připraveného plánu (10%)
- další týmový projekt a jeho prezentace (15%)
- zkouška zaměřená na ověření systematického a metodicky správného přístupu k řešení praktických marketingových úloh (35%)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu je jedním z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy.
Obsahem předmětu je objasnění a praktické využívání postupů z marketingové praxe vycházející z aktuálních teoretických předpokladů.
Výuka probíhá interaktivní formou, při které posluchači postupně zpracovávají konkrétní marketingový projekt pro zvolenou společnost. V rámci prezenční části výuky bude příprava projektů prezentována a konzultována v postupných krocích. Mimo prezenční část výuky budou posluchači na projektech pracovat samostatně.

Základní časový rámec výuky:
Týden 1-2:
Základní Pojetí marketingu – přístupy k podnikání (podnikatelská filosofie) a nástroje (přehled prvků marketingového mixu), Marketingový mix – pojetí 4P a 4C, Specifika marketingu v různých oborech podnikání
Týden 3-4:
Marketingové analýzy a vlivy (externí a interní) na marketingové strategie
Praktické návody využití analytických metod v marketingu SLEPT, Porterova analýza, Portfolio analýza, Analýza sortimentního kříže, SWOT.
Týden 5-6:
Marketingový výzkum jako nástroj pro zjišťování potřeb zákazníků, získání zpětné vazby o jejich spokojenosti, informací o konkurenci, tržních trendů na sledovaných trzích.
Týden 7-8:
Specifika jednotlivých trhů a jejich segmentace. Specifika spotřebních trhů, chování zákazníků na spotřebních trzích. Specifika trhů organizací (průmyslových trhů), chování zákazníků na průmyslových trzích. Segmentace trhu, cílení a tvorba tržní pozice. Typy segmentace a možná kritéria a kroky segmentace.
Týden 9-10:
Příprava a tvorba produktové nabídky pro jednotlivé tržní segmenty. Targeting a Positioning produktů pro cílové tržní segmenty.
Marketingové pojetí a postupy tvorby ceny. Možnosti zajištění distribuce produktů na různých trzích.
Týden 11-12:
Marketingová komunikace. Tradiční formy komunikace, online komunikace, komunikace prostřednictvím sociálních médií.
Image a image marketing
Týden 13:
Prezentace a oponentní hodnocení připravených projektů, konzultace možných alternativ připravených strategií a plánů.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti marketingu a vést je k praktickému využití marketingových principů v podnikání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předpokládá se aktivní účast studentů ve výuce. Kontrola dle průběžných milníků zpracování projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor