Detail předmětu

Angličtina pro IT

FEKT-ZAITAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů oboru Informační technologie. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii oboru. Důraz bude kladen na aktuálnost a v některých seminářích propojení IT problematiky se společenskými vědami a businessem. V rámci jazykových dovedností je klíčovým cílem kurzu procvičovat mluvení, poslech a čtení s porozuměním - procvičují se především dovednosti poslechu a čtení pro vyhledání specifické informace (scanning) a pro zodpovězení rámcových otázek (skimming). Technické diskuze budou standardně vycházet z materiálů v učebnici. Takto si budou studenti schopni aktivně a organicky procvičit slovní zásobu, se kterou se seznámili při poslechových aktivitách a čtení. Svojí náplní předmět přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student diskutuje o základních tématech z oblasti IT
popíše technické funkce a aplikace produktu a vysvětlí, jak dané technologie pracují
vyjmenuje a popíše různé typy problémů a jejich příčiny a diskutuje o možnostech řešení
verbalizuje matematické výrazy a grafy
student je schopen pracovat s odborným textem a vyhledat v různých částech odborného textu požadované informace
má znalosti o funkcích profesního jazyka a jeho projevech a umí tyto správně použít

Prerekvizity

Úspěšné splnění kurzu KAN4 je požadováno pro zapsání tohoto předmětu

Doporučená nebo povinná literatura

Glendinning, E.H., McEwan, J. Oxford English for Information technology, New Edition, OUP
Elektronické materiály vytvořené Ústavem jazyků
Haines, S. and Stewart, B. First Certificate Masterclass

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní čast ve výuce a průběžné plnění zadaných úkolů, test, zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

IT a uživatelé
Periférie
Operační systémy
Multimédia
Sítě
Internet a webové stránky
Komunikační systémy
Bezpečnost
Programování
Matematické výrazy a grafy
Lidé v IT
Vývoj v IT

Cíl

Cílem předmětu je rozvoj všech jazykových kompetencí a seznámení n s jazykovými prostředky a funkcemi charakteristickými pro odborný jazyk v oblasti IT.
Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s prezentací zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-TZ bakalářský

    obor TZ-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
    obor TZ-IBP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný